RH 1995:266

Utvisning. - Referat nr 38 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Grovt narkotikabrott och försök till grov varusmuggling: B.A. har den 24 mars 1995 gömt i sin personbil transporterat 490,2 gram opium från Tyskland till Sverige, där han samma dag försökt att insmuggla narkotikan till riket via Helsingborg men misslyckats därmed till följd av upptäckt. Fara för smugglingsbrottets fullbordan har förelegat. Brotten är grova särskilt med hänsyn till den stora mängden narkotika.

Ådömd påföljd

Överlämnande till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Personliga förhållanden

B.A. är född 1955 och medborgare i Iran. Han är bosatt i Tyskland.

Utvisning

Yrkande om utvisning lämnades utan bifall.

Skäl: B.A. har uppgett att han tillsammans med hustru och barn är bosatt i Tyskland, att hans sjukliga moder och hans tre bröder bor i Sverige, att han har nära kontakt med dessa släktingar samt att modern och bröderna, som alla är medborgare i Iran, inte kan få visum för besök i Tyskland. - Det brott som B.A. gjort sig skyldig till är så allvarligt att utvisning enligt 4 kap. 7 § andra stycket utlänningslagen ligger nära till hands. Med hänsyn till B.A:s sjukdom och den påföljd som nu väljs samt med beaktande av vad som framkommit om den anknytning som han har till i Sverige bosatta personer anser hovrätten dock att han inte bör utvisas ur riket.