lagen.nu

RH 1995:267

Utvisning. - Referat nr 39 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Stöld: M.S. har den 20 juni 1995 i butiken M. Sport, Fredsgatan i Göteborg, olovligen med tillägnelseuppsåt, tillsammans och i samråd med en kamrat, efter att ha tagit bort larmbricka, tillgripit en t-shirt, värd 299 kr.

Våld mot tjänsteman: M.S. har den 20 juni 1995 på Fredsgatan i Göteborg med våld förgripit sig på väktaren T.A. i dennes myndighetsutövning genom att utdela sparkar mot målsägandens huvud och kropp, vilket medfört smärta, ömhet, stelhet och huvudvärk.

Ådömd påföljd

Fängelse två månader.

Personliga förhållanden

M.S. är född 1968 och medborgare i Frankrike, där han är bosatt.

Utvisning

Yrkande om utvisning lämnades utan bifall.

Skäl: Av avgörande betydelse i utvisningsfrågan är om det kan antas att M.S. kommer att fortsätta med brottslig verksamhet i Sverige. M.S. förekommer inte i kriminalregistret. Han har om sina levnadsförhållanden uppgivit bl.a. följande. Han är född och uppvuxen i Paris tillsammans med båda föräldrarna och två yngre bröder. Barndomen och uppväxttiden var harmonisk och problemfri. Han har fullgjort grundskola samt en lärlingsutbildning inom bageribranschen. Han har också fullföljt militärtjänstutbildningen. För några månader sedan påbörjade han en mekanikerutbildning inom Renaultkoncernen. Denna utbildning är klar om några månader. Han försörjer sig genom bidrag om cirka 400 francs per månad samt genom 700 francs per månad som han får från Renault. Han har tidigare varit i Sverige vid tre - fyra tillfällen. Han brukar hälsa på en god vän här. Fadern brukar hjälpa honom med pengar till resan. Han är ogift och bor kvar i föräldrahemmet. Han har aldrig använt narkotika och är måttlig med alkohol. Han är ej straffad i hemlandet. - Vad i målet förekommit kan inte anses motsäga vad M.S. sålunda berättat. Med hänsyn härtill kan, även med beaktande av omständigheterna kring brotten, ej med tillräcklig säkerhet antas att han kommer att fortsätta brottslig verksamhet här i riket. Grund för utvisning föreligger därför inte.

Metadata

Domstol
Hovrätten för Västra Sverige
Avgörandedatum
1995-08-17
Målnummer
B1058-95
Litteratur
Sökord
Utvisning
Källa
Domstolsverket
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation