RH 1995:278

Utvisning. - Referat nr 50 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Narkotikabrott, ringa, samt rattfylleri och olovlig körning: A.M. har den 4 eller 5 maj 1994 i Umeå vid upprepade tillfällen olovligen innehaft och brukat mindre mängder amfetamin och cannabisharts. Han har därjämte den 5 maj 1994 vid 20-tiden på parkeringsplatsen Språkgränd 9, Umeå, fört personbilen HMM 889 oaktat han varit så påverkad av narkotika eller annat berusningsmedel att han inte på betryggande sätt kunnat föra fordonet. Han saknade vid tillfället körkort.

Narkotikabrott, ringa: A.M. har den 17 augusti 1994 i Umeå olovligen innehaft och brukat något tiondels gram heroin.

Snatteri: A.M. har den 19 juli 1994 på Lekbiten i Umeå olovligen med tillägnelseuppsåt tillgripit varor för 109 kr.

Ådömd påföljd

Skyddstillsyn

Tidigare brottslighet

A.M. har dömts senast den 3 november 1993 för bl.a. snatteri och ringa narkotikabrott till fängelse tre månader och den 23 juni 1994 för narkotikabrott och snatteri till fängelse två månader.

Personliga förhållanden

A.M. är född 1962 och medborgare i Iran.

Utvisning

Yrkande om utvisning lämnades utan bifall.

Skäl: (Tingsrätten: A.M. har bestritt utvisningsyrkandet. Eftersom han vistats i Sverige med permanent uppehållstillstånd i mer än fyra år när åtal väcktes, krävs för utvisning att synnerliga skäl för en sådan åtgärd föreligger. A.M. har visserligen upprepade gånger de senaste åren dömts för brott. Med tanke på den tid han vistats i Sverige och den anknytning han har till detta land - han har bl.a. gemensam vårdnad om ett nio månaders barn - kan inte anses att det med anledning av de brott som han nu dömts för skulle föreligga synnerliga skäl för utvisning av honom. Yrkandet härom bör följaktligen lämnas utan bifall.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.