RH 1995:280

Utvisning. - Referat nr 52 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilka ansvar ådömts i målet

Misshandel: A.J. har natten till den 1 juni 1995 i Stockholms City misshandlat H.M. genom att ta ett smärtande tag om dennes ena handled samt genom att tilldela denne ett slag i ansiktet med smärta och svullnad som följd.

Misshandel: A.J. har den 1 juni 1995 i bostadslägenhet vid Skarpnäcks Alle i Stockholm misshandlat H.M. genom att vrida om dennes ena arm, tilldela denne ett slag i ansiktet samt en spark mot kroppen. Av misshandeln har följt smärta samt ögonlockssvullnad.

Misshandel: A.J. har den 19 juni 1995 i bostadslägenhet på Skarpnäcks Alle 11 C i Skarpnäck, Stockholm, misshandlat A.K. genom att med ett tillhygge tilldela denne ett flertal slag i huvudet. Av misshandeln har följt smärta, blodvite och ögonskada.

Grov misshandel: A.J. har den 27 juni 1995 i bostadslägenhet på Olshammarsgatan 36 i Hagsätra i Stockholm misshandlat S.H. genom att tilldela denne ett slag med en hammare i ansiktet med sårskada och tandskador som följd. Misshandeln är att bedöma som grov enär A.J. visat särskild hänsynslöshet och råhet.

Ådömd påföljd

Fängelse två år.

Tidigare brottslighet

A.J. dömdes dels i november 1989 för olaga frihetsberövande och försök till våldtäkt till fängelse tio månader, dels i oktober 1990 för misshandel och olaga hot till fängelse en månad femton dagar och dels i september 1992 för misshandel och olaga hot till fängelse tio månader.

Personliga förhållanden

A.J. är född 1957 och medborgare i Somalia.Han beviljades permanent uppehållstillstånd här den 15 december 1987. Samma dag avslogs hans ansökan om flyktingförklaring.

Utvisning

A.J. utvisades ur riket med förbud att återvända utan tidsbegränsning.

Skäl: Statens Invandrarverk har i yttrande till hovrätten, daterat den 11 oktober 1995, framhållit att situationen i Somaliland inte har förändrats i sådan utsträckning att det föreligger hinder mot verkställighet dit. Verkställighet kan i praktiken ske till flera platser i Somaliland. - Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det föreligger synnerliga skäl att utvisa A.J. och att det saknas anledning att tidsbegränsa förbudet för honom att återvända till Sverige.