RH 1995:282

Utvisning. - Referat nr 54 av totalt 58 hovrättsdomar som meddelats under år 1995 (referat RH 1995:229-286). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, ådömd påföljd och hovrättens bedömning av utvisningsfrågan samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Brott för vilket ansvar ådömts i målet

Häleri, grovt brott: Okänd person har någon gång under tiden den 23-24 september 1995 olovligen tagit och tillägnat sig tyskregistrerade personbilen DuW GJ22 av märket Opel Frontera, årsmodell -95, värd cirka 250 000 kr, från Mannheimerstrasse i Bad Durkheim i Tyskland. R.V. har någon gång under ovan angiven tid av okänd mottagit bilen som försetts med falska estniska registreringsskyltar och registreringsbevis och transporterat den genom bl.a. Sverige i avsikt att föra ut bilen till Tallin via Stockholm trots vetskap om att bilen frånhänts annan genom brott. R.V:s befattning med bilen har varit ägnad att försvåra återställande till rätte ägaren. Brottet är med hänsyn till bilens höga värde att bedöma som grovt.

Ådömd påföljd

Fängelse ett år.

Personliga förhållanden

R.V. är född 1973 och medborgare i Estland, där han är bosatt.

Utvisning

R.V. utvisades ur riket med förbud att återvända inom fem år.

Skäl: (Tingsrätten: R.V. har uppgivit att han endast varit i Sverige 2-3 dagar för 2-3 år sedan. Han saknar sålunda anknytning hit. Då han kan förväntas återfalla i brott skall han utvisas med förbud att återvända under en femårsperiod.) Det som har förekommit i hovrätten ger inte anledning att frångå tingsrättens slutsatser och bedömningar.