RH 1995:47

Lantmäteriförrättning på ansökan av dödsbo har, sedan oenighet uppstått i dödsboet, inte avbrutits trots begäran av dödsbodelägare. Enskild dödsbodelägare har inte ansetts ha rätt att föra talan mot det därefter fattade fastighetsbildningsbeslutet.

I dödsboet efter E.L. finns fem dödsbodelägare: E.S., C.L., I.L., D.S. och J.L.. Dödsboet är lagfaren ägare till fastigheten Byske Vitsjön 1:8. Den 2 september 1993 ansökte dödsboet om avstyckning av ett område på fastigheten. Ansökan var undertecknad av P.G. med stöd av fullmakter från samtliga dödsbodelägare. I en skrivelse till fastighetsbildningsmyndigheten den 9 november förklarade tre av fem dödsbodelägare att de återkallade dödsboets ansökan om avstyckning. Förrättningsmannen kallade till sammanträde. Vid sammanträdet kunde dock ingen enighet om återkallelse uppnås. Förrättningsmannen fann att någon giltig återkallelse inte skett och beslutade fortsätta förrättningen. Den 31 mars 1994 meddelade förrättningsmannen fastighetsbildningsbeslut i enlighet med ansökan.

E.S. och hennes make G.S. överklagade fastighetsbildningsbeslutet.

Umeå tingsrätt, fastighetsdomstolen (1994-09-30, rådmannen Tomas Södermark) avvisade överklagandet. I skälen för beslutet hänvisade tingsrätten till att klagandena inte efterkommit ett föreläggande att styrka sin behörighet att företräda dödsboet eller på annat sätt visa att de var behöriga att föra talan mot beslutet.

E.S. och G.S. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skall undanröja detta och visa målet åter till fastighetsdomstolen för erforderlig handläggning.

E.S. och G.S. anförde i hovrätten följande. Beslutet om avstyckning från Byske Vitsjön 1:8 är felaktigt, eftersom någon giltig ansökan från dödsboet inte längre fanns då beslutet meddelades. Den fullmakt som P.G. hade för

att ansöka om fastighetsbildning var också återkallad. Vid dessa förhållanden borde förrättningsmannen ha ställt in förrättningen. En enskild dödsbodelägare bör i ett fall som detta ha rätt att överklaga fastighetsbildningsbeslutet.

Hovrätten för Övre Norrland (1994-11-15, hovrättsrådet Gunnar Sjöblom, fastighetsrådet Folke Hultdin och hovrättsrådet Runar Viksten, referent) fastställde tingsrättens beslut.

I sina skäl anförde hovrätten: E.S. och G.S. har hos fastighetsdomstolen överklagat ett fastighetsbildningsbeslut om avstyckning från Byske Vitsjön 1:8. Endast dödsboet är sakägare i förrättningen. Beträffande överklagande av ett beslut som rör dödsbo gäller enligt stadgad praxis att överklagande, såvitt rör dödsboets rätt, endast får göras av dödsbodelägarna gemensamt eller av en förordnad boutredningsman. Talan får alltså inte föras av en enskild dödsbodelägare. Inte heller i ett fall som det förevarande finns skäl att frångå denna ordning.

På grund av det anförda och då E.S. och G.S., trots att de fått tillfälle till det, inte visat att de är behöriga att företräda dödsboet bör tingsrättens beslut stå fast.