RH 1995:86

Sedan tingsrätt i dom tillerkänt modern ensam vårdnad om barnet men inte meddelat något förordnande om vårdnaden för tiden till dess att domen vunnit laga kraft, har modern överklagat domen med yrkande endast att hovrätten tillerkänner henne jämväl interimistisk vårdnad om barnet. Hovrätten har avvisat överklagandet.

Ljusdals tingsrätt (1995-08-30, lagmannen Jan-Olov Brännström samt nämndemännen Arne Hjert, Rune Nyberg och Sonja Johansson) tillerkände i dom B.Å. ensam vårdnad om hennes och A.Å:s gemensamma dotter N.. Tingsrätten upphävde samtidigt ett tidigare meddelat interimistiskt förordnande om att N. skulle bo tillsammans med fadern A.Å..

B.Å. överklagade domen med yrkande att hovrätten skulle förordna interimistiskt att vårdnaden om N. tillkom henne ensam.

A.Å. yrkade att B.Å:s talan skulle avvisas. I andra hand bestred han bifall till överklagandet.

Hovrätten för Nedre Norrland (1995-09-07, hovrättsråden Christer Berg och Lise-Lotte Bäckström samt hovrättsassessorn Kristina Bratteberg, referent) avvisade B.Å:s överklagande och anförde följande i skälen för sitt beslut.

B.Å:s talan i hovrätten innebär att hon endast yrkar att hon jämväl interimistiskt skall tillerkännas vårdnaden om N.. Vid sådant förhållande och då domen inte överklagats i annat hänseende av vare sig B.Å. eller A.Å. finner hovrätten sig förhindrad att pröva yrkandet. Hovrätten avvisar överklagandet.

Målnummer T 181/95