RH 1996:139

Överlåtelse av bidrag som sökts men ännu ej beviljats har, när denuntiation skett, ansetts ha fått giltighet gentemot tredje man i och med att bidraget beviljats.

L.B. överlät den 20 april 1995 hela sin kommande fordran hos Jordbruksverket på arealbidrag för år 1995 till Örebro Lantmän ekonomisk förening (Lantmännen). Jordbruksverket denuntierades härom den 3 maj 1995. Bidraget beviljades den 28 november 1995 genom beslut av Länsstyrelsen i Örebro län.

För uttagande av olika borgenärers fordringar på L.B. utmätte Kronofogdemyndigheten i Örebro län den 1 november 1995 hans fordran hos Jordbruksverket. Sedan Lantmännen överklagat utmätningsbeslutet upphävde tingsrätten beslutet den 22 mars 1996, eftersom utmätningen skett innan länsstyrelsen beviljat L.B. arealbidraget.

Kronofogdemyndigheten i Örebro län (1996-02-20, kronoinspektören Peter Cronarp) utmätte på nytt arealbidraget för fordringar på L.B..

Lantmännen överklagade även detta utmätningsbeslut och gjorde därvid gällande att överlåtelsen av arealbidraget var giltig i vart fall från den tidpunkt då länsstyrelsen beslutat bevilja arealbidraget och att bidraget därför inte kunnat utmätas för L.B:s skulder. Utmätningssökandena bestred ändring och anförde att någon sakrättsligt giltig överlåtelse ej hade ägt rum.

Örebro tingsrätt (1996-09-02, rådmannen Robert Östberg) upphävde det överklagade beslutet och anförde:

Vid tidpunkten för överlåtelsen var L.B:s arealbidrag inte till beloppet bestämt. Ersättningen kan därför inte, som tingsrätten i tidigare beslut konstaterat, vid den tidpunkten anses utgöra en sådan förmögenhetstillgång som kunnat bli föremål för överlåtelse eller utmätning.

Genom beslutet den 28 november 1995 att bevilja L.B. arealersättning har dock ersättningen bestämts till sitt belopp. Från denna tidpunkt utgör ersättningen sådan egendom som kan överlåtas. Den innan tillgodohavandets uppkomst genomförda denuntiationen måste därvid anses vara giltig utan att behöva göras om då tillgodohavandet väl har bestämts (jämför NJA 1973 s. 635).

Det sagda innebär att den av L.B. gjorda överlåtelsen till Lantmännen har sakrättsligt skydd och ersättningen skall anses tillhöra Lantmännen. Den har sålunda inte kunnat utmätas.

Utmätningssökandena överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle fastställa utmätningsbeslutet. Hovrätten meddelade prövningstillstånd. Lantmännen bestred ändring.

Göta hovrätt (1996-12-11, hovrättslagmännen Lars Persson och Alf Åkesson samt hovrättsassessorn Lotten Ögren, referent) fastställde tingsrättens beslut och uttalade:

I förhållandet mellan L.B. och Lantmännen blev överlåtelsen omedelbart gällande. Beträffande frågan om giltighet mot tredje man av pantförskrivning av bidrag som sökts men alltjämt är beroende av prövning av den beslutande myndigheten har i rättspraxis ansetts att, om denuntiation skett, sådan giltighet föreligger i vart fall från den tidpunkt då det beslutade bidraget utanordnats (NJA 1953 s. 465, jfr NJA 1973 s. 635). Motsvarande får anses gälla beträffande överlåtelse av sålunda villkorat bidrag. I och med att länsstyrelsen beslutat bevilja arealbidraget får överlåtelsen anse ha fått verkan gentemot L.B:s borgenärer. Vid tiden för utmätningen den 20 februari 1996 kunde hans fordran på bidrag således inte utmätas för hans skulder. På grund av det anförda skall tingsrättens beslut fastställas.

Målnummer ÖÄ 1316/96

Rättsfall; NJA 1953 s. 465; NJA 1973 s. 635.