RH 1996:162

Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 2 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: J.S. har från våren 1990 till och med den 4 oktober 1991 i sin bostad i Lund utan tillstånd innehaft ett kombinerat start- och tårgasvapen.

Rubricering: olaga vapeninnehav (5 § 1 st. p. 1 och 37 § 1 st. vapenlagen (1973:1176)).

Påföljd: 50 dagsböter.

Skäl: Påföljden för brottet bör bestämmas till ett måttligt bötesstraff.