RH 1996:165

Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 5 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: S.J. har under tiden sommaren 1994 - den 10 april 1995 i Varberg uppsåtligen innehaft ett skjutvapen - en pistol, kaliber 7,65 - utan att vara berättigad därtill.

Rubricering: olaga vapeninnehav (37 § 1 st. p. 1 vapenlagen (1973:1176)).

Påföljd: fängelse en månad.

Skäl: S.J. har innehaft ett helt funktionsdugligt, farligt vapen under en så lång tid som nästan ett år, och han hade vapnet förvarat på ett inte särskilt betryggande sätt. Med hänsyn härtill och då vad som i övrigt framkommit om omständigheterna vid innehavet inte leder till annan bedömning finner hovrätten liksom tingsrätten att brottet inte kan anses som ringa. - Det brott som S.J. har begått är av sådan art att det normalt bör föranleda ett fängelsestraff. Vad som upplysts om S.J:s personliga förhållanden utgör inte tillräckliga skäl att välja annan påföljd. Det finns inte anledning att frångå tingsrättens straffmätning.