RH 1996:167

Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 7 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: D.E. har den 23 februari 1996 i sin bostad i Trollhättan uppsåtligen innehaft ett skjutvapen - ett gevär av fabrikat Husqvarna, modell 1600, kaliber 30-06 - utan att vara berättigad till det.

Rubricering: olaga vapeninnehav (1 § och 37 § 1 st. p. 1 vapenlagen (1973:1176)).

Anm: D.E. förekommer under fem avsnitt i kriminalregistret. Han dömdes senast den 4 januari 1995 för framkallande av fara för annan, snatteri, skadegörelse och olaga vapeninnehav till fängelse ett år. Han frigavs villkorligt den 17 augusti 1995 med en återstående strafftid om 4 månader. Prövotiden utgår den 17 augusti 1996. D.E. har tidigare i november 1992 dömts för olaga vapeninnehav.

Påföljd: fängelse tre månader varjämte villkorligt medgiven frihet förklarades helt förverkad.

Skäl: (Tingsrätten: Olaga vapeninnehav är brott av sådan art att fängelse normalt används som påföljd. Under senare tid har lagstiftaren till följd av den allt större förekomsten av illegala vapen i samhället och att dessa kommer till användning vid olika brott skärpt straffskalorna för ifrågavarande brott. Det finns skäl att se allvarligt på olaga vapeninnehav av ifrågavarande typ av vapen. D.E. har återfallit i brott av det slag han tidigare dömts för. Tingsrätten finner att annan påföljd än fängelse inte kan väljas och att den D.E. villkorligt medgivna helt bör förverkas. Det fängelsestraff tingsrätten funnit att D.E. skall ådömas (anm: fängelse två månader) bör bestämmas särskilt.) Hovrätten ansluter sig till tingsrättens val av påföljd och dess avgörande i frågan om förverkande av villkorligt medgiven frihet. - Enligt vad som framkommit i hovrätten skulle geväret ha varit funktionsdugligt om de rester av en patronhylsa som fanns i patronläget hade tagits bort. Det är upplyst att D.E. tidigare har gjort sig skyldig till olaga vapeninnehav och han har nyligen dömts för framkallande av fara för annan efter att ha avlossat skott med ett avsågat hagelgevär dels i entren till ett bostadshus, dels vid en bensinstation. Mot denna bakgrund måste det anses ha förelegat en inte obetydlig risk för att det nu aktuella vapnet skulle komma till brottslig användning. På grund av anförda omständigheter finner hovrätten att fängelsestraffet bör sättas något högre än vad tingsrätten bestämt.