RH 1996:168

Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 8 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: O.L. har den 11 augusti 1995 i Luleå innehaft en pistol med tillhörande magasin och åtta patroner utan att vara berättigad till det.

Rubricering: olaga vapeninnehav (37 § 1 st. p. 1 vapenlagen (1973:1176).

Påföljd: skyddstillsyn med föreskrift om psykiatrisk behandling (avser även brott mot knivlagen).

Skäl: Normalpåföljden för olaga vapeninnehav som inte är ringa brott är fängelse. Med hänsyn till vad som i hovrätten - genom bl.a. intyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m. - framkommit om O.L:s personliga förhållanden bör emellertid påföljden i hans fall bestämmas till skyddstillsyn med psykiatrisk behandling.