RH 1996:169

Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 9 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: T.J. har den 22 september 1995 på Stenungstorg, Stenungsunds kommun, innehaft ett avsågat hagelgevär samt tre hagelpatroner utan att vara berättigad till det.

Rubricering: olaga vapeninnehav (1, 3 och 5 §§ samt 37 § 1 st.vapenlagen (1973:1176)).

Påföljd: fängelse tre månader.

Skäl: (Tingsrätten: Då det inte framstår som uteslutet att T.J:s befattning med vapnet var av tillfällig karaktär och utan något klart syfte finner tingsrätten att gärningen inte bör bedömas strängare än som olaga vapeninnehav av normalgraden. - Olaga vapeninnehav är ett brott av sådan allvarlig art att fängelse är att anse som den normala påföljden. Inte minst torde detta gälla då vapnet utgörs av ett avsågat hagelgevär.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.