RH 1996:172

Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 12 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: B.O. har under tiden april - den 6 juni 1994 i Vejbystrand, Ängelholms kommun, uppsåtligen olovligen innehaft ett avsågat hagelgevär.

Rubricering: olaga vapeninnehav (5 § och 37 § 1 st.vapenlagen (1973:1176)).

Påföljd: fängelse två månader (avser även narkotikabrott, ringa brott).

Skäl: (Tingsrätten: Eftersom det rör sig om ett avsågat hagelgevär kan brottet inte bedömas som ringa. Brottet bör bedömas som normalfallet av olaga vapeninnehav. - Det olaga vapeninnehavet är av sådant slag att B.O. bör dömas till fängelse. Eftersom brottet begicks för förhållandevis lång tid sedan, kan straffet sättas lägre än normalt.) Hovrätten fastställer tingsrättens dom.