RH 1996:174

Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 14 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: T.L. har den 3 juli 1995 i Mölndal uppsåtligen innehaft en pistol Glock utan att vara berättigad till det.

Rubricering: olaga vapeninnehav (37 § 1 st. p. 1 vapenlagen (1973:1176)).

Påföljd: fängelse två månader.

Skäl: (Tingsrätten: Straffvärdet för brottet är fängelse två månader med hänsyn till vapentypen. Med hänsyn till vapentypen är det fråga om ett brott av sådant slag att det skall dömas till fängelse om det inte föreligger särskilda skäl att döma till annan påföljd. Några sådana skäl har inte framkommit beträffande T.L..) Hovrätten finner att anledning saknas frångå vad tingsrätten bestämt i fråga om påföljd.