RH 1996:175

Brottsrubricering och påföljd i mål om olaga vapeninnehav. - Referat nr 15 av totalt 15 hovrättsdomar som meddelats under år 1996 (referat RH 1996:161-175). Domarna har antingen vunnit laga kraft eller också har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten har angivits de brott för vilka ansvar ådömts i målet, påföljd samt de skäl som anförts. Skiljaktiga meningar har inte redovisats.

Gärning: D.A. har i oktober 1995 i Västerås uppsåtligen innehaft en pistol av fabrikat Beretta 22 Short utan att vara berättigad till det.

Rubricering; olaga vapeninnehav (5 § 1 st. och 37 § 1 st.vapenlagen (1973:1176)).

Påföljd: fängelse fyra månader.

Skäl: (Tingsrätten: Åklagaren har upplyst att pistolen jämte ammunition påträffats i samband med att D.A. den 27 oktober 1995, då han framförde personbil, stoppats av polis samt att pistolen då var laddad. - Det olaga vapeninnehav som D.A. gjort sig skyldig till är av sådan art att påföljden normalt skall bestämmas till fängelse. Tillräckliga skäl att med hänsyn till D.A:s personliga förhållanden välja annan påföljd har inte framkommit. D.A. skall följaktligen ådömas fängelse.) I fråga om påföljdsval gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten. Omständigheterna vid gärningen är enligt hovrättens mening sådana att brottets straffvärde svarar mot det av tingsrätten bestämda fängelsestraffet.