RH 1996:75

Kommun har inte ansetts kunna försättas i konkurs.

Oskarshamns tingsrätt

E.A. ansökte vid Oskarshamns tingsrätt om att Hultsfreds kommun skulle försättas i konkurs. Han anförde som grund att han hade fordringar mot kommunen om 335 000 kr, som han under tre års tid krävt kommunen på utan resultat.

Oskarshamns tingsrätt (1994-06-09, tingsfiskalen Ove Nilsson) avvisade ansökan och anförde följande: I 1 kap. 7 § regeringsformen stadgas bland annat att "I riket finns primärkommuner och landstingskommuner. Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar." Vidare stadgas i regeringsformens 8 kap. 5 § att "grunderna för rikets indelning i kommuner samt grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen bestämmes i lag."

Det framgår av ovanstående att kommunernas existens och styrelseskick har ett starkt grundlagsskydd. På grund av detta förhållande är det ej möjligt att genom ett konkursförfarande sätta den kommunala demokratin ur spel genom att ersätta den av kommunmedborgarna valda fullmäktigeförsamlingen med en av domstol förordnad konkursförvaltare. Det är ej heller möjligt att genom ett konkursbeslut, och därav följande avveckling av kommunen, ingripa i den i lag, med stöd av regeringsformen, gjorda kommunindelningen.

Då det således enligt tingsrättens bedömning inte är möjligt att försätta en kommun i konkurs kan inte E.A:s ansökan upptas till prövning.

E.A. anförde besvär över tingsrättens beslut och anförde bl.a. att regeringsformen inte behandlar frågan om det är möjligt att försätta en kommun i konkurs.

Göta hovrätt (1994-06-09, hovrättsråden Lennart Thorelli, Johan Stenberg, referent, och Björn Karlsson) lämnade besvären utan bifall och anförde:

Frågan om en kommun kan försättas i konkurs regleras inte uttryckligen i lag. Det är dock en allmän uppfattning i doktrinen (se t.ex. Paulsson m.fl.: Den nya kommunallagen, s. 288) att en kommun av skäl som tingsrätten utvecklat inte kan försättas i konkurs. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten. Oavsett om Hultsfreds kommun är på obestånd eller inte kan E.A:s ansökan således inte upptas till prövning. Besvären skall därför lämnas utan bifall.

Målnummer Ö 630/94