RH 1998:107

Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 3 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningen: Den 31 juli 1997 införde O.S. i Trelleborg olovligen till Sverige 3 480 burkar starköl om 1 740 liter. Införseln skedde i försäljningssyfte.

Rubricering: Varusmuggling (1 § varusmugglingslagen).

Påföljd: Fängelse två månader.

Skälen: Vid bedömningen av om införsel har skett för privatbruk får den införda mängden stor betydelse. Andra omständigheter som skall tillmätas betydelse är exempelvis det sätt på vilket varororna har transporterats och de skäl som resanden har för att inneha varorna. Den mängd starköl som O.S. infört måste anses så betydande att mängden i sig tyder på att ölen inte har medförts för hans privatbruk. Därtill får det förhållandet att han hyrt en lastbil för att transportera ölen också anses tala för att han haft andra avsikter med införseln än han uppgett. Mot bakgrund av dessa förhållanden kan vad O.S. påstått om att han huvudsakligen skulle ha ölen för eget bruk inte förtjäna avseende. Hovrätten finner därför att privatinförsellagen inte är tillämplig utan att gärningen är att bedöma som varusmuggling. Olovlig införsel av en så betydande mängd starköl som det här är fråga om är ett brott av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse om inte särskilda skäl är däremot. Vad som har framkommit om O.S. ger inte anledning att bestämma annan påföljd.