RH 1998:112

Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 8 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningen: V.K. införde den 16 februari 1998 tillsammans och samråd med annan olovligen via Nynäshamn till Sverige 98 440 cigaretter.

Rubricering: Grov varusmuggling (3 § varusmugglingslagen).

Påföljd: Fängelse sex månader och utvisning på fem år.

Skälen: Det brott som V.K. döms för är av sådan art att fängelse normalt skall väljas som påföljd. Några skäl att frångå normalpåföljden har inte framkommit. Hovrätten finner därför liksom tingsrätten att fängelse skall väljas som påföljd. Hovrätten anser att brottets straffvärde inte är högre än att fängelsestraffet kan stanna vid straffminimum för varusmuggling, grovt brott.