RH 1998:37

Ett beslut angående fördelning av kostnader för förfarandet, meddelat av en skiljenämnd i samband med att skiljeförfarandet avskrevs, har inte ansetts omedelbart exigibelt.

I det beslut som låg till grund för begäran om verkställighet fann en skiljenämnd att skiljeavtalet mellan parterna var förfallet eftersom skiljedom inte meddelats inom sex månader från påkallandet. I sitt beslut förordnade skiljenämnden om fördelningen av kostnaderna för förfarandet, bl.a. på så sätt att ena parten (Marin Tjänst) parterna emellan skulle ensam svara för ersättningen till skiljemännen.

På ansökan av motparten (AB Underås) förordnade kronofogdemyndigheten den 8 juli 1997 enligt 3 kap. 17 § utsökningsbalken om verkställighet av beslutet.

Marin Tjänst överklagade kronofogdemyndighetens beslut och yrkade att tingsrätten skulle upphäva beslutet. Som grund för detta åberopades att skiljenämndens beslut inte var exigibelt.

Stockholms tingsrätt (1998-03-05, hovrättsassessorn Gudrun Persson Härneskog) lämnade överklagandet utan bifall.

I hovrätten yrkade Marin Tjänst att tingsrättens beslut skulle upphävas. AB Underås bestred ändring.

Svea hovrätt (1998-04-02, hovrättslagmannen Birgitta Widebäck, hovrättsrådet Roland Halvorsen, referent, och tf. hovrättsassessorn Erik Högdahl), som hade meddelat prövningstillstånd och samtidigt på klagandens begäran förordnat att ytterligare åtgärder för verkställighet tills vidare inte fick vidtas, anförde i beslut:

De beslut som AB Underås åberopar till grund för verkställighet avser kostnadsbeslut som fattats av skiljenämnd i samband med att nämnden har avskrivit ett mål. I avsaknad av lagstöd anser hovrätten inte att sådana beslut är exigibla. Med ändring av tingsrättens beslut förordnar hovrätten därför att skiljenämndens beslut inte får verkställas och att vidtagna verkställighetsåtgärder skall gå åter.

Målnummer ÖÄ 1452/98