RH 1998:5

I mål om äktenskapsskillnad har tingsrätten förordnat om betänketid och föreskrivit att yrkandet om äktenskapsskillnad måste framställas senast den 9 januari 1998. På begäran av makarna dömde tingsrätten den 5 september 1997 till äktenskapsskillnad. Hinder har inte ansetts föreligga att på begäran av makarna undanröja domen och förordna att betänketiden alltjämt skall löpa.

Sedan V-A.S. och hans hustru V.N. den 9 januari 1997 gemensamt ansökt om äktenskapsskillnad och tingsrätten förordnat om betänketid yrkade de dom på äktenskapsskillnad.

Stenungsunds tingsrätt (1997-09-05, tingsnotarien Petra Lundin) dömde enligt 5 kap. 1 § till äktenskapsskillnad mellan sökandena med följande motivering: Sökandena är ense och har haft betänketid. Förutsättningar föreligger att bifalla deras talan.

Parterna yrkade därefter gemensamt att hovrätten skulle undanröja tingsrättens dom och förordna om fortsatt betänketid.

Hovrätten för Västra Sverige (1997-11-14, hovrättslagmannen Gunnel Wennberg, hovrättsrådet Lennart Morard, referent, och tf. hovrättsassessorn Lennart Christianson) undanröjde domen och förordnade att betänketiden alltjämt skulle löpa.

I domskälen anförde hovrätten: Hovrätten finner enligt grunderna för 5 kap. 1 § äktenskapsbalken inte något hinder att förordna i enlighet med vad parterna har yrkat.

Målnummer T 497/97