RH 1998:71

Medgivande avseende utbetalning enligt lönegarantin kan inte omfatta ett större belopp än vad 9 § lönegarantilagen stadgar.

Svenska Telemit Elektronic AB försattes i konkurs i juni 1997. M.H. gjorde i konkursen gällande en fordran enligt lönegarantilagen på 324 450 kr avseende lön m.m. Konkursförvaltaren avslog M.H:s begäran. M.H. väckte då talan mot staten och yrkade bifall till sin begäran om utbetalning enligt lönegarantilagen. Staten bestred yrkandet på den grunden att M.H. inte var berättigad till ersättning enligt lönegarantilagen, eftersom han inte hade varit anställd i bolaget.

Huddinge tingsrätt (1998-02-06, hovrättsassessorn Maria Billing), som fann att M.H. inte visat att han varit anställd i bolaget, ogillade käromålet.

M.H. fullföljde talan och yrkade bifall till sin vid tingsrätten förda talan. Staten förklarade, så som talan slutligt bestämdes i hovrätten, att "Staten medger bifall till överklagandet", men tillade senare att medgivandet underförstått avsåg endast ett belopp om 100 000 kr eftersom större belopp än detta inte kan utgå enligt den statliga lönegarantin.

M.H. invände att statens medgivande inte skulle anses som villkorat till något belopp samt gjorde gällande att mål om lönegaranti är av rent dispositiv karaktär, innebärande att hans yrkande skulle på grund av medgivandet bifallas fullt ut.

Svea hovrätt (1998-04-28, hovrättslagmannen Birgitta Widebäck, hovrättsrådet Birgitta Hahn och tf. hovrättsassessorn Helga Hullman, referent) biföll M.H:s yrkande till den del det avsåg 100 000 kr och uttalade i domskälen följande:

9 § lönegarantilagen (1992:497) stadgar att för fordran med förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979) gäller garantin för varje arbetstagare med högst 100 000 kr. Denna bestämmelse måste anses vara tvingande i den bemärkelsen att den anger det högsta belopp som parterna i ett mål om lönegaranti kan träffa förlikning om. Med beaktande härav är det således utan betydelse huruvida statens medgivande avsett mer än 100 000 kr eller ej. På grund av medgivandet och det ovan sagda skall M.H:s yrkande bifallas till den del det avser 100 000 kr.

Målnummer T 319/98