RH 1999:144

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 2 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningen: M.M. misshandlade den 1 juni 1997 M.K. på en dansrestaurang genom att tilldela denne ett slag med en flaska i ansiktet. Slaget orsakade en ytlig sårskada på vänster underkäke och svullnad.

Rubricering: Misshandel.

Tingsrätten: Villkorlig dom och 100 dagsböter.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 60 timmar. Alternativ påföljd: fängelse två månader. Skäl. Den brottslighet som M.M. gjort sig skyldig till är – särskilt med hänsyn till att misshandeln skett med tillhygge och att angreppet skett bakifrån – av sådan art att starka skäl talar för att påföljden bestäms till fängelse. Med hänsyn till vad som anförts om brottslighetens art och den närmare karaktären av brottet kan villkorlig dom komma ifråga endast om den förenas med ett sådant skärpande moment som en föreskrift om samhällstjänst innebär.