RH 1999:145

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 3 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningarna: Den 20 mars 1996 tilldelade A.G. på en restaurang dels T.K. ett slag i huvudet med en träpåk, vilket medförde bl.a. ett mindre sår i huvudet, dels P.Y. två knytnävsslag i ansiktet dels ock M.A. ett knytnävsslag i nacken och ett i ansiktet. Slaget i nacken orsakade ett mindre sår. Vid samma tillfälle hade A.G. sönder två glaslyktor, en treglasruta i en entrédörr och en fönsterruta i restaurangen.

Personliga förhållanden: A.G. var 20 år när han begick brotten. Han hade den 22 december 1995 dömts för misshandel till villkorlig dom och dagsböter.

Rubricering: Misshandel och skadegörelse.

Tingsrätten: Den tidigare villkorliga domen undanröjdes och dömdes A.G. till ett gemensamt straff om fängelse fyra månader. Skäl. Brotten är av så allvarlig art att det föreligger särskilda skäl att döma A.G. till fängelse.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Alternativ påföljd: fängelse tre månader. Skäl. Med hänsyn till vad som har upplysts om A.G:s personliga förhållanden utöver vad som är känt om hans tidigare brottslighet finner hovrätten att påföljden kan bestämmas till villkorlig dom med samhällstjänst.