RH 1999:146

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 4 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningarna: T.B. som är född 1956, drev näringsverksamhet dels i enskild firma, dels i bolagsform. T.B. och bolaget försattes i konkurs i början av år 1997. Han hade under ca två uppsåtligen åsidosatt sin bokföringsskyldighet genom att inte bokföra förekommande affärshändelser.

Rubricering: Bokföringsbrott (i två fall).

Personliga förhållanden: T.B:s ekonomi var ansträngd till följd av tidigare konkurser. Han var sammanboende och hade ett elva månader gammalt barn. Han sade sig inte ha några alkoholproblem och han levde under ordnade sociala förhållanden. Frivården ansåg att han inte var i behov av stödåtgärder, varför förutsättningar för skyddstillsyn inte förelåg.

Tingsrätten: Fängelse två månader. Skäl. Genom att brotten varit uppsåtliga, pågått en längre tid och dessutom, vad gäller bolaget, rörelsen haft en tämligen stor omsättning kommer det inte på fråga att bedöma något av brotten som ringa. Bokföringsbrott är ett s.k. artbrott, dvs. fängelse skall normalt sett följa på brottsligheten. Samma försvårande omständigheter som gör sig gällande vid brottsrubriceringen äger betydelse vid påföljdsbestämningen. Då inte heller vad som framkommit om T.B:s person föranleder annat skall han ådömas fängelse.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar. Alternativ påföljd: fängelse en månad 15 dagar. Skäl. T.B:s bokföringsbrott i de två rörelserna är i och för sig tillräckligt allvarliga för att påföljden skall bestämmas till fängelse. I T.B:s fall framstår dock en villkorlig dom, om den förenas med samhällstjänst, som en tillräckligt ingripande och i övrigt lämplig påföljd.