RH 1999:147

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 5 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningen: T.H. född år 1977, misshandlade den 30 augusti 1998 en kamrat genom att utdela en s.k. karatespark som träffade kamratens bröstkorg. Denne föll omkull och slog huvudet i gatan och blev medvetslös. Vid läkarundersökning uppvisade han tecken på hjärnskakning.

Rubricering: Misshandel.

Tingsrätten: Fängelse en månad. Skäl. Tingsrätten ser allvarligt på att någon använder sig av karatespark för att fälla en annan person till marken. Det är ett mycket farligt beteende, särskilt när det riktar sig mot en berusad; en sådan person hinner ofta inte ta emot sig när han ramlar och slår därför många gånger huvudet i gatan, vilket var fallet med T.H:s kamrat. Trots att misshandeln föregåtts av viss provokation anser tingsrätten därför att gärningen är av sådan art att annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 40 timmar. Alternativ påföljd: fängelse en månad. Skäl. T.H. förekommer inte tidigare i kriminalregistret. Frivården har uppgett att han lever under välordnade sociala förhållanden och synes inte ha något missbruk. Han har betalat skadeståndet (5 080 kr). Frivården har bedömt T.H. lämplig för samhällstjänst.