RH 1999:149

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 7 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningen: M.F. förde den 1 oktober 1998 en personbil på Lännavägen i Huddinge. Under färden svängde han ut bakom en lastbil för att köra om den samtidigt som lastbilen fick möte med en personbil med följd att M.F:s bil och den mötande bilen frontalkrockade. Omkörningen skedde strax före ett backkrön som följs av en högerkuva ner i en svacka. M.F. hade inte någon möjlighet att förvissa sig om att vägbanan var fri från mötande trafik. Bilarna och den andra föraren skadades. Den skadade fördes med ambulanshelikopter till sjukhus.

Rubricering: Grov vårdslöshet i trafik.

Tingsrätten: Fängelse en månad. Skäl. Grov vårdslöshet i trafik – innefattande uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom – är ett s.k. artbrott där påföljden som regel skall bestämmas till fängelse. Ingenting har förekommit som talar mot normalpåföljden i M.F:s fall.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 40 timmar. Alternativ påföljd: fängelse en månad. Skäl. M.F. är 23 år gammal och lever under ordnade ekonomiska och sociala förhållanden. Han är tidigare ostraffad. Med beaktande av att hovrätten inte funnit utrett att M.F. visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom är omständigheterna i detta fall inte sådana att brottets art utesluter att villkorlig dom med samhällstjänst väljs som påföljd.