RH 1999:151

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 9 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningen: T.H. förvärvade och förvarade i försäljningssyfte under tiden november 1997 – april 1998 sammanlagt ca 3 000 liter starköl och minst 72 liter sprit som varit föremål för varusmuggling.

Rubricering: Varusmuggling och brott mot alkohollagen.

Tingsrätten: Fängelse fyra månader. Skäl. Med hänsyn till den stora mängden alkoholhaltiga drycker som T.H. tagit befattning med och det förhållandet att han gjort en betydande vinst på affärerna är brotten av sådan art att annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Alternativ påföljd: fängelse fyra månader. Skäl. De allmänna förutsättningarna för villkorlig dom är uppfyllda. T.H. är lämplig för samhällstjänst. Varken brottslighetens art eller straffvärde kan anses utgöra hinder mot att bestämma påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst.