RH 1999:152

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 10 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningen: Under ett bråk vid en fest den 13 december 1998 i en bostadslägenhet skallade M.R. en person över ansiktet med följd att denne hade svårt att andas genom näsan under ca en vecka. Båda var alkoholpåverkade.

Rubricering: Misshandel.

Personliga förhållanden: M.R. som vid brottet nyss hade fyllt 20 år, var tidigare ostraffad. Han levde under ordnade förhållanden och hade fast arbete.

Tingsrätten: Fängelse en månad. Skäl. M.R. har gjort sig skyldig till en oprovocerad misshandel.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 40 timmar. Alternativ påföljd: fängelse en månad. Skäl. Vid bestämmande av den alternativa påföljden beaktar hovrätten M.R:s ungdom i förening med omständigheterna i samband med misshandeln.