RH 1999:153

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 11 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningarna: C.D. tillverkade och sålde tillsammans med andra under mars – juli 1997 minst 2 000 liter sprit.

Rubricering: Olovlig tillverkning och försäljning av alkoholdrycker.

Personliga förhållanden: C.D. var tidigare ostraffad. Hon hade svåra ekonomiska problem men hade en arbetsskada som hindrade henne från att arbeta. Frivården hade funnit att hon inte var i behov av det stöd och den hjälp som en övervakarekontakt kan ge och ansåg sig därför inte kunna föreslå en frivårdande påföljd.

Tingsrätten: Fängelse åtta månader. Skäl. Någon annan påföljd än fängelse kan inte komma ifråga.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 140 timmar. Alternativ påföljd: fängelse sex månader. Skäl. C.D:s personliga förhållanden talar för villkorlig dom som påföljd. De brott som hon skall dömas för är dock av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse om inte särskilda skäl talar mot det. Enligt hovrättens mening framstår en [villkorlig dom med] föreskrift om samhällstjänst som lämplig med hänsyn till C.D:s person och övriga omständigheter. Hon har samtyckt till att domen förenas med sådan föreskrift. På grund härav och då en föreskrift om samhällstjänst får anses vara så frihetsinskränkande att påföljden ges erforderlig skärpa finner hovrätten att det föreligger särskilda skäl att bestämma påföljden till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst.