RH 1999:154

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 12 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärning: Den 17 maj 1998 misshandlade J.L. sin hustru i deras gemensamma bostad genom att tilldela henne slag mot kroppen och huvudet och dunka hennes huvud mot golvet. Vidare tog han strypgrepp på henne så att fick andnöd. Misshandeln medförde bl.a. blåmärken och svullnad i ansiktet och en blodutgjutning i ena ögat. Båda hade druckit alkohol.

Rubricering: Misshandel.

Personliga förhållanden: J.L. var tidigare ostraffad och levde under ordnade förhållanden. Makarna hade gått i familjeterapi för att bearbeta händelsen.

Tingsrätten: Fängelse tre månader. Skäl. Misshandeln är av sådan art att den förskyller fängelsepåföljd. Försvårande är att den har riktat sig mot en kvinna och närstående i hennes hem.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 80 timmar. Alternativ påföljd: fängelse tre månader. Skäl. J.L. lever under ordnade förhållanden och är tidigare ostraffad. Det finns all anledning att tro att han har tagit lärdom av det inträffade och att han inte på nytt kommer att göra sig skyldig till brott.