RH 1999:156

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 14 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningen: M.E. född år 1977, misshandlade den 24 maj 1998 på en restaurang R.D. genom att tilldela denne slag och en s.k. dansk skalle. Misshandeln medförde bl.a. brott av näsbenet.

Rubricering: Misshandel.

Tingsrätten: Fängelse en månad. Skäl. Gärningen var oprovocerad och är av sådan art att annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 40 timmar. Alternativ påföljd: fängelse en månad. Skäl. Av personutredningen framgår att M.E. är skötsam och lever under ordnade sociala förhållanden. Brottet är till sin art sådant att det normalt bör följas av fängelse. Varken brottets art eller dess straffvärde kan emellertid anses utgöra hinder mot att tillämpa villkorlig dom som påföljd, om denna förenas med ett sådant skärpande moment som en föreskrift om samhällstjänst innebär.