RH 1999:157

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 15 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningarna: (1) I juli 1996 kom P.K. som är född år 1970, över en uttagsblankett avseende A.W:s personkonto. Den var redan underskriven av A.W. Han fyllde i beloppet 2 000 kr och skrev under blanketten med eget namn som bud. Med företeende av A.W:s identitetskort fick han ut pengarna. I december 1996 tog han ur A.W:s plånbok ytterligare en uttagsblankett avseende hennes personkonto. Även den blanketten hade skrivits under av A.W. i förväg. P.K. fyllde i beloppet 2 500 kr och fick på samma sätt som förut ut pengarna på bank. (2) I mitten av november 1997 stal han från en skola ur ett kassaskåp 25 949 kr i kontanter. I början av december 1997 stal P.K. ytterligare 340 kr ur skolans kassaskåp. (3) Under hösten 1997 hyrde P.K. vid två tillfällen bilar och vid ett tillfälle hotellrum i en förenings namn trots att han inte hade rätt att göra det. Biluthyrorna uppgick till sammanlagt 5 701 kr och hotellkostnaden till 850 kr. Under hösten 1997 handlade P.K. i samma förenings namn mat för eget bruk till ett sammanlagt belopp om 1 610 kr.

Rubricering: Stöld och bedrägeri.

Tingsrätten: Fängelse sex månader. Skäl. P.K. har tidigare dömts för brott vid fyra tillfällen, år 1995 för liknande brott som de aktuella. Han lever under socialt ordnade förhållanden och inget har framkommit som tyder på missbruksproblem eller att han lider av allvarlig psykisk störning. Mot bakgrund av P.K:s återfall är det inte möjligt att välja annan påföljd än fängelse.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 140 timmar. Alternativ påföljd: fängelse sex månader. Skäl. P.K:s förhållanden har under de senaste åren stabiliserats. Han har gift sig, han tjänstgör som musiklärare och han har – delvis med hjälp av sin hustru - blivit bättre på att sköta sin ekonomi. Han dömdes senast den 7 mars 1995 och de brott som han nu lagförs för begick han under åren 1996 och 1997. Därefter har han, såvitt känt, inte begått nya brott. Det finns viss risk för att ett fängelsestraff skulle kunna äventyra något av det goda i personligt och socialt hänseende som han har uppnått under de senaste åren.