RH 1999:158

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 16 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningen: P.G. handlade med bilar i Örebro. Under år 1998 sålde han minst 57 bilar till ett sammanlagt försäljningsvärde om 2 300 000 kr. I skattebedrägligt syfte underlät han helt att bokföra inträffade affärshändelser.

Rubricering: Bokföringsbrott.

Tingsrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 165 timmar. Alternativ påföljd: fängelse sex månader. Näringsförbud i tre år. Skäl. Av personutredningen framgår att P.G. lever under ordnade förhållanden och det finns inte anledning att anta att han återfaller i brott. Han får anses lämplig att fullgöra samhällstjänst.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 80 timmar. Alternativ påföljd: fängelse tre månader. Näringsförbud. Skäl. Rörelsens omfattning och framför allt den fullständiga avsaknaden av bokföring föranleder att det inte är möjligt att välja villkorlig dom och böter som påföljd. Med hänsyn till straffvärdet för brottet föreligger dock inte hinder mot att välja villkorlig dom, om den kombineras med samhällstjänst.