RH 1999:159

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 17 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningen: H.H. som drev ett företag i reklambranschen, införde eller lät införa i bokföringen under år 1994 och 1995 sammanlagt 54 ”verifikationer” i vilka sanningslöst angavs att bolagets anställda och en annan person sålt varor till företaget. Detta skedde för att dölja att s.k. svarta löner hade betalats. De osanna beloppen uppgick till, för år 1994 till närmare 80 000 kr och för 1995 till närmare 140 000 kr. Inte heller hade samtliga in- och utbetalningar bokförts.

Rubricering: Bokföringsbrott.

Tingsrätten: Fängelse två månader. Skäl. H.H. förekommer under fyra avsnitt i kriminalregistret. Han dömde senast 1993 för olovligt förfogande till villkorlig dom. H.H. har gjort sig skyldig till uppsåtligt bokföringsbrott som har skett i uppenbart skattebedrägligt syfte. Vid sådant förhållande bör annan påföljd än fängelse inte komma ifråga.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 60 timmar. Alternativ påföljd: fängelse två månader. Skäl. Bokföringsbrottet har delvis ägt rum under prövotiden enligt den villkorliga dom som H.H. ådömdes år 1993. Den domen ligger emellertid nu långt tillbaka i tiden och bör inte utesluta möjligheten till en frivårdspåföljd. Det finns skäl att utgå från att H.H. inte kommer att begå nya brott. Det bör därför vara möjligt att döma honom till villkorlig dom, om denna förenas med samhällstjänst.