RH 1999:160

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 18 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningarna: (1) C.H, J.H. och G.A. tillverkade under år 1995 i Linköping åtminstone 600 liter sprit. De sålde därav ca 400 liter olovligen till andra för 60 kr/litern. Vidare hade de berett 1 200 liter mäsk i syfte att tillverka sprit. (2) Därutöver tillverkade G.A. i mars 1997 minst 19,95 liter sprit.

Rubricering: Brott mot 10 kap. 3 § alkohollagen (alla) och olovlig tillverkning av sprit (endast G.A).

Tingsrätten: Fängelse i sex månader för samtliga. Skäl. Den verksamhet som C. och J.H. och G.A. bedrivit måste betecknas som i det närmaste yrkesmässig och den sprit som de har tillverkat och sålt har hamnat bl.a. hos skolelever. Även med beaktande av den tid som förflutit sedan brotten begicks [anm. tingsrättens dom 1999-12-16] och vad som framkommit om gärningsmännens personer – samtliga lever under ordnade sociala förhållanden – är mot bakgrund av brottens art och straffvärden fängelsestraff ofrånkomliga. Vid straffmätningen beaktas den tid som gått från brotten.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst för samtliga, för C.H 100 timmar med fängelse fyra månader som alternativ påföljd samt för J.H. och G.A. 140 timmar med fängelse sex månader som alternativ påföljd. Skäl. Alla tre lever ett välordnat liv. C. och J.H förekommer inte tidigare i kriminalregistret. Den brottslighet som G.A. tidigare är dömd för är av helt annat slag och ligger förhållandevis långt bak i tiden. Omständigheterna är inte sådana att brottslighetens straffvärde eller dess art utesluter att påföljden bestäms till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst.