RH 1999:161

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 19 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningen: Vid fem tillfällen våren 1997 stal A.F. och M.B. tillsammans med en annan person sammanlagt 12 000 liter flyg flygfotogen, värt drygt 30 000 kr. Stölderna skedde från den tankbil som A.F. körde åt ett transportföretag.

Rubricering: Grov stöld.

Personliga förhållanden: A.F. som är född år 1960, hade tidigare dömts för stöldbrott vid två tillfällen samt rattfylleri och narkotikabrott. Enligt frivården levde A.F. under ordnade sociala förhållande med arbete, bostad och inget känt missbruk. Frivården ansåg dock med hänsyn till återfallsrisken att övervakningsbehov förelåg. M.B. som är född år 1966, hade tidigare dömts för förmögenhetsbrott och narkotikabrott. Enligt frivården levde även han under ordnade förhållanden och övervakningsbehov förelåg inte.

Tingsrätten: Fängelse, för A.F. åtta månader och för M.B. sex månader. Skäl. Båda har återfallit i förmögenhetsbrott. Brottsligheten är allvarlig och har högt straffvärde. A.F. har varit initiativtagare och han har missbrukat arbetsgivarens förtroende. Båda skall dömas till fängelse.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst, för A.F. 180 timmar med fängelse åtta månader som alternativ påföljd och för M.B. 140 timmar med fängelse sex månader som alternativ påföljd. Skäl. Med hänsyn till att A.F. har sagts upp från sin anställning hos transportföretaget i samband med den åtalade händelsen och till att det har gått avsevärd tid från det att han senast gjorde sig skyldig till tillgreppsbrott (anm. dom i januari 1990) kan påföljden stanna vid villkorlig dom med samhällstjänst. Med hänsyn till att också M.B. lever under ordnade förhållanden och till att det hade gått en längre tid sedan han senast gjort sig skyldig kan påföljden också i hans fall stanna vid villkorlig dom med samhällstjänst.