RH 1999:164

Villkorlig dom med samhällstjänst vid olaga tvång, olaga hot, försök till misshandel, misshandel, tillgrepp av fortskaffningsmedel, skadegörelse och brott mot knivlagen (summariskt referat). - Referat nr 22 av totalt 23 hovrättsdomar som har meddelats under sista halvåret 1999 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 1999:143-165). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten avser sådana domar där hovrätten har ändrat påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst. Motiveringarna i påföljdsfrågan redovisas i sammanfattning och återger således inte ordagrant skälen. I de fall ett brott har olika svårhetsgrader har brottet, om inte annat anges, hänförts till normalgraden.

Gärningen: C.K. drev rörelse med naturprodukter. Genom att under åren 1991–1996 underlåta att bokföra intäkter om sammanlagt nära 4 milj. kr och kostnader har hon allvarligt försvårat skattemyndigheternas kontrollverksamhet vid beräkning av skatt. Enbart för lågt redovisad utgående mervärdesskatt uppgick till sammanlagt drygt 800 000 kr.

Rubricering: Försvårande av skattekontroll, grovt brott.

Tingsrätten: Villkorlig dom och 150 dagsböter. Skäl. C.K:s brott har inte ett straffvärde som uppgår till ett år eller däröver. Fängelse kan därför inte motiveras med hänsyn till straffvärdet. Frågan är om brottets art är sådan att fängelse likväl är påkallat. Det kan vara belysande med en jämförelse med andra brott med minimistraff om sex månader som grov stöld, grovt bedrägeri och grov förskingring. Dessa brott anses normalt inte vara s.k. artbrott, dvs. personer som tidigare är ostraffade kan, om brotten inte bedöms vara alltför grova så att straffvärdet ligger över ett års fängelse, dömas till villkorlig dom och böter. Vid en sålunda företagen jämförelse framstår det som rimligt att låta C.K. som är ostraffad, komma i åtnjutande av villkorlig dom som givetvis måste förenas med ett strängt bötesstraff.

Hovrätten: Villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst 140 timmar. Alternativ påföljd: fängelse sex månader. Skäl. Brottslighetens beskaffenhet talar för att fängelse väljs som påföljd. C.K. är tidigare ostraffad och lever under ordnade förhållanden. Omständigheterna är inte sådana att villkorlig dom enbart eller i förening med böter kan anses vara en tillräckligt ingripande påföljd. Villkorlig dom med samhällstjänst framstår som en lämplig påföljd för C.K. Omständigheterna är inte sådana att brottslighetens straffvärde och art utesluter att påföljden bestäms på detta sätt.