RH 1999:27

Förrättningsman har vid utmätning överlämnat beslut om utmätningen till gäldenären utan att bevis härom tecknats på handlingen. Trots att handlingen mottagits av gäldenären har ansetts att gäldenären inte därigenom har fått del av beslutet på ett sådant sätt att fristen för överklagande har börjat löpa.

Kronofogdemyndigheten utmätte den 6 oktober 1998 L.R:s datorutrustning för täckande av restförda skulder till staten. Enligt bevis om utmätning var bl.a. L.R. och förrättningsmannen I.S. närvarande vid förrättningen. Av yttrande av I.S. till kronofogdmyndigheten framgår att utmätningsbevis överlämnades till L.R. i dennes bostad. L.R. överklagade utmätningsbeslutet.

Kronofogdemyndigheten i Gävle, Falukontoret (1998-11-13, Barbro Lindman) avvisade överklagandet såsom för sent inkommet med följande motivering. Även om formligt bevis om delgivning inte finns nedtecknat får L.R. anses delgiven beslutet om utmätning den 6 oktober 1998. Överklagandet skulle ha inkommit senast den 27 oktober 1998 men inkom först den 6 november 1998. Överklagandeskrivelsen har således inkommit en vecka för sent för att kunna tas upp till prövning.

L.R. överklagade avvisningsbeslutet samt yrkade att det skulle upphävas och att hans överklagande skulle upptas till prövning. Som skäl härför åberopade han att han inte förstått att han var delgiven redan vid utmätningstillfället och att han väntade sig en skriftlig delgivning efter det tillfället.

Falu tingsrätt (1998-12-14, tf. rådmannen Carl Erling Halldin) avslog överklagandet samt anförde: Vad L.R. anfört om att han ej förstod att han var delgiven vid utmätningstillfället förtar icke verkan av den delgivning som då faktiskt skedde. Till följd härav och då vad som framkommit inte föranleder annan bedömning än den kronofogdemyndigheten gjort i det överklagade avvisningsbeslutet, skall överklagandet avslås.

L.R. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att det av honom till kronofogdemyndigheten först ingivna överklagandet skulle tas upp till prövning i sak.

Svea hovrätt (1999-03-26, hovrättslagmannen Erik Tersmeden, hovrättsrådet Kerstin Frideen och tf. hovrättsassessorn Annika Waller, referent) upphävde, med ändring av tingsrättens beslut, kronofogdemyndighetens avvisningsbeslut och förordnade att L.R:s överklagande skulle anses som inkommet i rätt tid. Hovrätten motiverade sitt beslut på följande sätt.

Enligt 6 kap. 9 § andra stycket utsökningsförordningen skall en underrättelse om beslut om utmätning delges. Underrättelsen skall lämnas enligt formulär som fastställs av Riksskatteverket. I det i målet använda formuläret för underrättelse finns ett särskilt utrymme med överskrift "BEVIS om mottagen/överlämnad handling" som syftar till att säkerställa bevis om att delgivning av handlingen skett. Detta utrymme är inte ifyllt på den i målet aktuella underrättelsen.

En svarande skall enligt 18 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken överklaga ett beslut om utmätning senast inom tre veckor från det att han delgavs beslutet. Fristen för överklagande börjar således att löpa från dagen för delgivning.

Med beaktande av att regler om överklagandefrister av rättssäkerhetsskäl måste tillämpas formellt finner hovrätten att L.R. inte kan anses ha fått del av beslutet om utmätning på ett sådant sätt att fristen för överklagande har börjat löpa.

Målnummer ÖÄ 201/99