RH 2000:104

Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). - Referat nr 1 av totalt 8 hovrättsdomar som har meddelats under år 2000 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 2000:104-111). Domarna har vunnit laga kraft.

Gärningarna: O.F. misshandlade i februari 1999 sin dotter, född 1983, genom att med knytnävarna slå henne i huvudet och på ena armen. Den 2 juni samma år misshandlade han dottern ännu en gång, denna gång genom att upprepade gånger slå mot hennes ansikte. Slagen träffade dotterns händer, när hon värjde sig.

Personliga förhållanden: O.F. är tandläkare och egen företagare. Han var tidigare ostraffad. Han vägrade att medverka vid personutredningen.

Tingsrätten: Fängelse två månader. Det finns inte skäl att välja annan påföljd än fängelse.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 60 timmar. Alternativ påföljd: fängelse två månader. - Av avgörande betydelse för påföljdsvalet är omständigheterna vid brotten. Försvårande är - förutom upprepningen - att gärningarna har riktats mot en underårig dotter i det gemensamma hemmet. Rent fysiskt är dock gärningarna inte av alltför allvarlig beskaffenhet. Vid en samlad bedömning anser hovrätten att omständigheterna vid gärningarna inte utesluter att en ej frihetsberövande påföljd med samhällstjänst kan väljas.