RH 2000:107

Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). - Referat nr 4 av totalt 8 hovrättsdomar som har meddelats under år 2000 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 2000:104-111). Domarna har vunnit laga kraft.

Gärningarna: M.W. hade under ca fem månader från augusti 1998 olovligen tillverkat minst 450 liter sprit och berett 900 liter mäsk i syfte att tillverka mera sprit. Av spriten hade M.W. sålt minst 400 liter. Vidare hade M.W. från mitten av 1990-talet fram till januari 1999 olovligen avlett elektrisk kraft. Härigenom hade han kommit undan att betala elräkningar med ca 50 000 kr.

Brottsrubricering: Olovlig kraftavledning, olovlig tillverkning av sprit och olovlig försäljning av alkoholdrycker.

Tingsrätten: Fängelse fyra månader. - Brotten är av sådan art och har sådant straffvärde att påföljden bör bli fängelse.

Hovrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 170 timmar. Alternativ påföljd: fängelse sex månader. - M.W. dömdes i mars 1997 för misshandel till böter. I övrigt har han inte gjort sig skyldig till brott. Han lever under ordnade förhållanden och kriminalvårdsmyndigheten har bedömt honom som lämplig för samhällstjänst. Varken den olovliga sprittillverkningen eller den olovliga försäljningen av alkoholdrycker kan anses vara av så allvarlig natur att presumtionen för fängelse inte kan frångås.