RH 2000:110

Villkorlig dom med samhällstjänst vid misshandel (summariskt referat). - Referat nr 7 av totalt 8 hovrättsdomar som har meddelats under år 2000 och i vilka påföljden har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst (referat RH 2000:104-111). Domarna har vunnit laga kraft.

Gärningen: P.N. förmådde genom hot två jämnåriga flickor att lämna från sig, den ena en mobiltelefon och den andra 100 kr. Hotet bestod i att P.N. som var i sällskap med två andra flickor, höll en kniv i handen när hon krävde att få telefonen, resp. pengarna. Hon sökte också igenom den ena flickans väska efter pengar.

Personliga förhållanden: P.N. som är född 1982, förekom inte i belastningsregistret. Av personutredningen framgick att det hade skett en positiv utveckling i hennes liv. Det förelåg inget behov av hjälpinsatser från socialtjänsten.

Rubricering: Rån.

Tingsrätten: Villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Alternativ påföljd: fängelse fyra månader.

Hovrätten: Hovrätten fastställde tingsrättens domslut. (Anm. Endast P.N. hade överklagat tingsrättens dom.)