RH 2000:44

Brottmålstaxan har ansetts tillämplig i hovrätt när den tilltalade vid tingsrätten biträtts av privat försvarare och denne förordnats som offentlig försvarare i hovrätten.

I mål om ansvar för olovligt förfogande, alt. egenmäktigt förfarande begärde den tilltalade P.G. vid tingsrätten att advokaten A.G. skulle förordnas som offentlig försvarare för honom. Sedan denna begäran lämnats utan bifall, biträdde A.G. P.G. som ombud och privat försvarare vid tingsrätten. I hovrätten förordnades advokaten A.G. som offentlig försvarare för P.G.

A.G. yrkade ersättning för uppdraget som offentlig försvarare med 10 429 kr för åtta timmars arbete samt ersättning för tidsspillan och utlägg.

Svea hovrätt (2000-04-27, hovrättsråden Göran Rosenberg och Mona Wildig, tf. hovrättsassessorn Göran Söderström, referent, samt nämndemännen Elisabeth Palmkvist och Ingemar Ström) tillerkände A.G. ersättning med 7 259 kr 50 öre samt anförde följande.

Den av Domstolsverket fastställda brottmålstaxan är i hovrätten tillämplig i brottmål med en tilltalad och en offentlig försvarare. En ytterligare förutsättning för att taxan skall vara tillämplig i hovrätten är att den tilltalade här biträds av samma försvarare som vid tingsrätten. Däremot är det inte uttryckligt föreskrivet att förordnandet att vara offentlig försvarare för den tilltalade skall ha skett redan vid tingsrätten. Det kan enligt hovrättens mening inte heller anses strida mot syftet bakom taxan att denna tillämpas i hovrätten även i fall då en försvarare, som har biträtt den tilltalade redan vid tingsrätten, förordnas som offentlig sådan först här.

A.G. har biträtt P.G. som försvarare såväl vid tingsrätten som i hovrätten. Ingenting har framkommit om att målet skulle ha krävt avsevärt mer arbete än normalt. A.G:s ersättning skall därför fastställas med tillämpning av brottmålstaxan.

Målnummer B 7253-99