RH 2003:5

Enligt 5 § första stycket förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna skall en grundavgift tas ut för varje exekutionstitel. Principen har upprätthållits även när ansökan, som avsett delvis eftergivna förfallna TV-avgifter, grundats på tio exekutionstitlar avseende samma person men olika tidsperioder.

Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) ansökte hos kronofogdemyndigheten i Göteborg om verkställighet hos J-P.S. av tio ärenden, avseende förfallna TV-avgifter, med vissa i varje ärende angivna belopp.

J-P.S. invände mot verkställigheten och åberopade ett ackordsbeslut enligt vilket RIKAB godtagit ett förslag till ackordsuppgörelse av innebörd att RIKAB skulle erhålla 50 % av sin fordran.

Av handlingarna i målet framgick bl.a. följande.

RIKAB har gjort ett ackord med J-P.S. Ackordsbeslutet innehöll inte något villkor om att ackordet förföll om betalning inte skedde i rätt tid. - Ackordet omfattade samtliga ärendenummer. Efter ackordet återkallade RIKAB indrivningsuppdragen. Då betalning uteblev och betalningspåminnelse av den 14 juni 2001 inte hörsammades lämnade RIKAB den 27 oktober 2001 återigen tio av ärendena för indrivning.

Kronofogdemyndigheten i Göteborg, som fann att fortsatt verkställighet inte fick ske av de belopp som RIKAB eftergivit, beslöt den 29 november 2001 om indrivning för kvarstående belopp i ärendena. För vart och ett av de tio ärendena uttogs, för täckande av statens förrättningskostnader, en grundavgift om 500 kr.

I skälen för beslutet anförde kronofogdemyndigheten följande.

Att kronofogdemyndigheten skall påföra grundavgifter för varje indrivningsuppdrag följer av bestämmelserna i förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna.

J-P.S. överklagade beslutet och yrkade att tingsrätten med ändring av detta skulle helt eller i vart fall delvis upphäva uttagandet av förrättningskostnader i form av grundavgifter. Till stöd för sitt yrkande anförde J-P.S. i huvudsak följande: RIKAB beslutade den 18 januari 2001 om ett femtioprocentigt ackord. Enligt beslutet skulle han betala totalt 3 171 kr till RIKAB. Vidare bifogades ett inbetalningskort till beslutet som upptog detta belopp såsom varande en enda skuld. Betalning skulle ske senast den 31 januari 2001. RIKAB har härefter den 14 juni 2001 till honom översänt en betalningspåminnelse avseende ackordsuppgörelsen - en påminnelse som han dock inte erhöll - och av påminnelsen framgår att ärendet kommer att överlämnas till kronofogdemyndigheten för indrivning om han inte snarast betalar överenskommet belopp till RIKAB. Således anges ett kapitalbelopp utan angivande av skuldnummer, kapital, ränta, kostnader m.m. Därefter har han den 31 oktober 2001 erhållit tio betalningsanmaningar från kronofogdemyndigheten. För vart och ett av de tio utsökningsmålen har det tagits ut en grundavgift om 500 kr. Eftersom ovannämnda påminnelse endast upptar ett belopp i ett för allt torde kravet inte kunna överlämnas till kronofogdemyndigheten som tio mål.

Kronofogdemyndigheten anförde i avgivet yttrande: Av beslutet den 29 november 2001 framgår att klagandens invändning om att han fått ackord beträffande TV-avgifterna inte kunde lämnas utan avseende.

Enligt lagen (1989:41) om TV-avgift skall den som innehar TV-mottagare betala TV-avgift för mottagaren till Radiotjänst i Kiruna AB (bolaget). TV-avgiften för ett år skall betalas i fyra poster. Varje post som inte betalas kan av bolaget överlämnas för verkställighet och handläggs då som ett allmänt mål hos Kronofogdemyndigheten.

Av 5 och 6 §§ förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna framgår att grundavgiften i allmänt mål är 500 kr samt att de undantag som anges i paragraferna inte gäller för TV- avgifter.

Göteborgs tingsrätt (2002-01-29, rådmannen Stefan Lönqvist) lämnade J-P.S:s överklagande utan bifall.

I skälen för beslutet anförde tingsrätten följande.

För täckande av statens förrättningskostnader, avseende handläggningen av målen hos kronofogdemyndigheterna, tas ersättning ut genom utsökningsavgifter enligt förordningen (1992:1094) om avgifter vid kronofogdemyndigheterna (AvgF). En typ av utsökningsavgift som tas ut i utsökningsmål benämns grundavgift och motsvarar närmast en ansökningsavgift. Dock skiljer sig grundavgiften från ansökningsavgifter generellt på så sätt att den inte nödvändigtvis behöver betalas av sökanden.

Enligt 5 § första stycket AvgF är huvudregeln att en grundavgift tas ut för varje exekutionstitel av vilken verkställighet har sökts. Något undantag från denna huvudregel är i förevarande ärende inte tillämpligt. Av 17 § första stycket lagen (1989:41) om TV-avgift följer att RIKAB:s beslut om påförande av avgifter blir direkt verkställbara. Tingsrätten finner inte skäl att göra en annan bedömning än den som kronofogdemyndigheten har gjort avseende vilka av RIKAB:s poster av fordringar för påförda avgifter rörande J-P.S. som omfattas av ackordsbeslutet den 18 januari 2001. Av dessa elva poster av fordringar har RIKAB nu lämnat tio för indrivning.

Kronofogdemyndigheten har därvid beslutat att ta ut en grundavgift om 500 kr för varje post av fordran som lämnats för indrivning. J-P.S. har mot detta invänt att de aktuella fordringarna genom ackordsbeslutet har blivit en ny fordran som ersatt de tidigare. Därför kan enligt J-P.S. inte tio grundavgifter tas ut.

Det förhållandet att RIKAB har beslutat om ackord rörande ovannämnda fordringar kan enligt tingsrättens mening inte anses innebära ett nytt beslut om påförande av TV-avgift. Ackordsbeslutet innebar ju såväl enligt sin ordalydelse som enligt allmänt språkbruk, att 50 procent av RIKAB:s dåvarande totala fordringsbelopp mot J-P.S. skrevs av, dvs. att varje enskild fordran minskades till hälften; och således t.ex. inte att hälften av det totala antalet fordringar skrevs av. Därmed skall ackordsbeslutet inte anses utgöra en helt ny exekutionstitel som ersatt de tidigare påförda TV-avgifterna, utan istället har - såsom kronofogdemyndigheten funnit i sitt beslut - var och en av de sammanlagt tio fordringsposterna minskats med 50 procent. Med hänsyn till det ovan anförda och omständigheterna i övrigt skall således en grundavgift om 500 kr tas ut för var och en av de tio fordringarna som lämnats för indrivning. Dessa tio grundavgifter skall tas ut från J-P.S. Inte heller vad J-P.S. i övrigt har anfört föranleder någon annan bedömning. Sammanfattningsvis finner tingsrätten således att J-P.S:s överklagande inte skall bifallas.

J-P.S. överklagade beslutet.

Hovrätten för Västra Sverige (2002-03-08, hovrättslagmannen Kjell Björnberg, hovrättsrådet Ola Olsson, referent, och hovrättsassessorn Marie Hagsgård), som beviljade prövningstillstånd, avslog överklagandet.

Målnummer ÖÄ 1584-02