RH 2003:58

Konkursförvaltare har ansetts berättigad till förskott på förvaltararvode av allmänna medel.

K. H., som sedan 1993 varit konkursförvaltare i Bolmört Invest Aktiebolags konkurs, yrkade vid tingsrätten att han skulle tillerkännas förskott på förvaltararvode med 253 213 kr inklusive mervärdeskatt. K. H. framställde i samband därmed en begäran om att förskottet till ett belopp av 202 169 kr skulle ersättas av staten, då det varken kunde tas ur boet eller från betalningsskyldig borgenär.

Stockholms tingsrätt, avd. 6 (2003-06-19, tf. rådmannen Birgitta Bylund Uddenfeldt) tillerkände K. H. förskottsarvode enligt 14 kap. 12 § konkurslagen med begärt belopp, men lämnade begäran om att del av förskottsarvodet skulle utgå av allmänna medel utan bifall med följande motivering.

Statens ansvar för konkurskostnaderna enligt 14 kap.2 och 3 §§konkurslagen avser enligt bestämmelsens ordalydelse endast det slutliga arvodet. Regeln om förskott i 12 § samma kapitel reglerar inte på vilket sätt konkursförvaltaren skall kunna tillgodogöra sig förskottet. Det saknas sålunda lagligt stöd för att fastställa att del av förskottet skall utgå av allmänna medel.

K. H. fullföljde talan och yrkade att hovrätten skulle bifalla hans begäran att förskottet skulle utgå av allmänna medel.

Domstolsverket medgav överklagandet och anförde bl. a. följande. Enligt 14 kap. 2 § konkurslagen skall konkurskostnaderna betalas av staten i den mån de inte kan tas ur konkursboet. Av 14 kap. 1 § konkurslagen följer att arvode till förvaltare är att räkna som konkurskostnad. I 12 § i samma kapitel stadgas att rätten under vissa förutsättningar får tillerkänna förvaltaren skäligt belopp att utgå i förskott innan slutligt arvode bestäms. Någon klar koppling mellan 2 § och 12 § saknas. Förarbetena till nuvarande konkurslag liksom förarbetena till motsvarande bestämmelser i den äldre konkurslagen synes inte ge någon ledning i frågan om förskott kan utgå i den aktuella situationen. Med tingsrättens resonemang sätts bestämmelsen i 12 § om förskott ur spel i de fall där staten är konkurssökande och konkursboets tillgångar inte förslår att täcka förvaltarens arvode. Detta kan enligt Domstolsverkets uppfattning inte ha varit lagstiftarens mening.

Tillsynsmyndigheten i konkurser förordade i yttrande att förvaltaren skulle tillerkännas förskott att utgå av allmänna medel.

Svea Hovrätt (2003-10-20, hovrättslagmannen Erik Tersmeden, hovrättsrådet Barbro Röst Andréasson och hovrättsassessorn Jenny Wennhall, referent) förordnade att det av K. H. tillerkända förskottsarvodet om 253 213 kr till ett belopp av 202 169 kr skulle utgå ur allmänna medel och uttalade i skälen för beslutet följande.

Hovrätten finner i likhet med Domstolsverket och tillsynsmyndigheten i konkurser att det inte finns något hinder mot att förskott på förvaltararvode enligt 14 kap. 12 § konkurslagen, jämförd med 2 § i samma kapitel, utgår av allmänna medel. Mot bakgrund härav och av vad som i övrigt framkommit finner hovrätten att K. H:s begäran bör bifallas.

Målnummer Ö 4945-03