RH 2003:70

Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofridskränkning. - Referat nr 1 av totalt 22 hovrättsdomar som har meddelats under 2003 (referat RH 2003:70-91). Redovisningen upptar inte alla domar avseende grov kvinnofridskränkning som har meddelats av hovrätterna under år 2003 utan får närmast ses som en exemplifiering av hovrätternas rättstillämpning. Särskilt skall anmärkas att i de inte så få fall då domen upptar annat eller andra brott än grov kvinnofridskränkning redovisas inte domen, om inte det andra brottet kan sägas utgöra ett led i kränkningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan merendels i sammanfattning. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Samtliga domar har vunnit laga kraft.

Gärningarna: O.R. har förgripit sig mot sin sambo enligt följande. (1) En dag i mitten av juni 2002 tilldelade O.R. sambon ett mycket stort antal slag på höger arm och hotade henne med en skalpell. Han sade att han skulle döda henne och tvingade henne att skriva ett avskedsbrev till sin dotter. Vid samma tillfälle tvingade O.R. sambon att lägga sig på sängen, varefter han placerade isbitar på hennes underliv och sade att han skulle skära henne med skalpellen. Han gjorde utfall mot henne. O.R. tilltvingade sig slutligen samlag med sambon. (2) I början av augusti 2002 tilldelade O.R. sambon flera slag på huvudet och kroppen samt vred om hennes näsa så att det gjorde ont. Vid samma tillfälle hotade O.R. sambon med en sågliknande kniv, varvid han sade att han skulle såga av henne ena benet. Senare samma dag när hon låg på sängen högg han med en morakniv bredvid henne i bädden. (3) I november 2002 tog O.R. utomhus ett grepp med ena armen om sambons hals och släpade henne baklänges så att det gjorde ont. Vid detta tillfälle hotade O.R. sambon att han skulle döda henne, om hon inte slutade skrika.

Personliga förhållanden: O.R. är född 1961. Han missbrukade liksom sambon amfetamin. Han var bostadslös. O.R. var häktad i målet.

Tingsrätten, som antecknade att bevisningen i målet i allt väsentligt bestod av sambons berättelse, dömde O.R. för grov kvinnofridskränkning till fängelse i två år och förklarade villkorlig frigivning förverkad (en månad). O.R. hade åtalats särskilt för våldtäkt men tingsrätten bedömde det tilltvingade samlaget som ett led i kränkningen. Vidare ålade tingsrätten O.R. att betala skadestånd med 70 000 kr, varav 40 000 kr för kränkning (yrkat 140 000 kr) och yrkade 30 000 kr för sveda och värk.

Hovrätten fastställde tingsrättens domslut. I hovrätten förklarade sambon att hon inte mindes händelserna.