RH 2004:53

Uppställning av fordon under elva minuter för påstigning på sträcka med förbud att parkera har ansetts utgöra parkering.

Den 13 mars 2002 meddelades Freys Hyrverk en parkeringsanmärkning eftersom bolaget från klockan 21.00 till 21.11 uppställt ett sig tillhörigt fordon på Tjärhovsgatan 35 i Stockholm i strid mot gällande parkeringsförbud.

Freys Hyrverk bestred parkeringsanmärkningen.

Polismyndigheten i Stockholms län (2002-04-17, Dag Ersson) lämnade bestridandet utan bifall och anförde: Enligt meddelad parkeringsanmärkning har fordonet uppställts i strid mot gällande förbud att parkera fordon, Tjärhovsgatan 35. Där förbud att parkera fordon råder får fordon inte uppställas annat än för på- och avstigning eller för på- och avlastning av gods. Det klaganden anfört utgör inga ansvarsbefriande omständigheter.

Freys Hyrverk överklagade beslutet till Stockholms tingsrätt och yrkade befrielse från betalningsansvar. Som grund för sitt överklagande anförde Freys Hyrverk bl.a. följande: Uppställningen avsåg påstigning för en kund i en förbeställd limousine. Kunden hade beställt hämtning klockan 21.00 vid restaurangen Greken på hörnet på adress Tjärhovsgatan 43. Eftersom det inte fanns plats att ställa upp bilen direkt utanför restaurangen rullade föraren fram till nr 35 och ställde upp där. Kunden kunde av naturliga skäl inte se bilen från restaurangen. Föraren väntade en stund i bilen. Parkeringsvakten gick förbi bilen under denna tid men eftersom denne inte visade något tecken på att det var fel satt föraren kvar och väntade. Föraren gick sedan ner till restaurangen och lämnade bilen för ett ögonblick. När han och kunden återvände efter någon halvminut satt parkeringsanmärkningen på bilen.

Polismyndigheten bestred ändring.

Stockholms tingsrätt (2002-12-13, tingsnotarien Johan Fallenius) undanröjde bolagets betalningsskyldighet för felparkeringen och upphävde polismyndighetens beslut. Tingsrätten anförde i sitt beslut bl.a. följande: Det är ostridigt i målet att Freys Hyrverks fordon den 13 mars 2002 mellan klockan 21.00-21.11 har varit uppställt på Tjärhovsgatan 35, vilket är en avgiftsbelagd parkeringsplats. Enligt 2 § förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner innebär parkering en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som 1. föranleds av trafikförhållandena 2. sker för att undvika fara eller 3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods. Vad som skall omfattas av begreppet på- och avstigning framgår inte närmare av lagtexten. En viss väntetid måste emellertid enligt tingsrättens mening inbegripas i på- och avstigningen, särskilt när det är fråga om yrkestrafik såsom taxi och limousineservice. En annan ståndpunkt skulle innebära orimliga konsekvenser för denna näring genom att taxis och limousiner skulle tvingas cirkulera i avvaktan på sina kunder, alternativt betala parkeringsavgift. Syftet med undantagen för på- och avstigning samt på- och avlastning måste anses vara att fordonsägare av praktiska skäl skall kunna ta i anspråk annars avgiftsbelagd plats för dessa specificerade, tillfälliga ändamål. Någon längsta tillåtna tid för uppställning av fordon för på- och avstigning finns inte reglerad utan den godtagbara tiden får avgöras från fall till fall. I förevarande fall anser tingsrätten att elva minuter ligger inom det rimligas gräns med tanke på rådande omständigheter. Fordonet skall således inte anses vara parkerat i vägtrafikdefinitionsförordningens mening.

Polismyndigheten överklagade beslutet och yrkade att Freys Hyrverk skulle åläggas betalningsansvar för parkeringsanmärkningen. Freys Hyrverk bestred ändring.

Svea Hovrätt (2003-10-22, hovrättsråden Per-Anders Broqvist, Robert Schött och Linda Hallstedt, referent) ändrade tingsrättens beslut och ålade Freys Hyrverk betalningsansvar för parkeringsanmärkningen. I sina skäl anförde hovrätten bl.a. följande: Enligt lokala trafikföreskrifter för Stockholms kommun, beslutade den 18 december 2001 med tillämpning av 10 kap. 1 § första stycket och andra stycket 12 trafikförordningen (1998:1276), råder på den plats där bolagets fordon var uppställt ”ständigt förbud att parkera”. Enligt 2 § förordningen om vägtrafikdefinitioner avses med parkering en uppställning av fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som a) föranleds av trafikförhållandena, b) sker för att undvika fara eller c) sker för på- eller avstigning eller för på- eller avlastning av gods. I förordningen om vägtrafikdefinitioner har någon längsta tid för ”på- eller avstigning” inte angetts. Utgångspunkten måste dock vara den tid det normalt tar för en person att kliva i eller ur ett fordon, vanligen någon minut. Någon särskild väntetid kan normalt inte anses innefattad i begreppet på- eller avstigning. I vissa undantagssituationer kan viss väntetid få accepteras, såsom när det är fråga om färdtjänstresor där den resande på grund av t.ex. ålder eller av medicinska skäl har särskilt behov av assistans för att ta sig i eller ur fordonet. Det finns inte något författningsstöd för att i övrigt medge något undantag för väntetid för fordon i yrkestrafik. Utifrån definitionen av ”på- och avstigning” i förordningen om vägtrafikdefinitioner kan uppställningen av bolagets fordon inte anses ha skett för en påstigning. Uppställningen är därför att anse som parkering i trafikförordningens mening. Det har därför funnits fog för att utfärda parkeringsanmärkningen, varför tingsrättens beslut skall ändras.

Målnummer ÖÄ 387-03