RH 2004:80

I ärende om verkställighet av dom på betalningsförpliktelse har sökanden ansetts ha bevisbördan för sitt påstående om att betalning som ostridigt erlagts avsett något annat än den gäldenärens skuld som ansökan om verkställighet har avsett.

I ansökan hos kronofogdemyndigheten begärde K.M. verkställighet mot L.N. för skulder avseende underhållsbidrag. Som exekutionstitel åberopades en dom av den 14 augusti 1997 från Gotlands tingsrätt. L.N. bestred betalningsskyldighet under åberopande av att han betalat de underhållsbidrag som ansökan om verkställighet avsåg.

Sedan K.M. beretts tillfälle att yttra sig och anfört bl.a. att L.N:s betalningar inte avsåg underhållsbidrag utan betalningar enligt överenskommelser mellan parterna beslutade kronofogdemyndigheten att lämna L.N:s invändning utan bifall. I sitt beslut anförde kronofogdemyndigheten bl.a. att det var ostridigt mellan parterna att betalningar skett på sätt som L.N. påstått men att det inte mot K.M:s bestridande var visat att betalningarna avsåg underhållsbidrag.

L.N. överklagade kronofogdemyndighetens beslut och yrkade att tingsrätten skulle förklara att det förelåg hinder mot verkställighet av Gotlands tingsrätts dom. Till stöd för sitt överklagande anförde han att han till K.M. redan betalat mer än han varit skyldig att göra; utöver underhållsbidragen hade han på frivillig basis erlagt ett överskjutande belopp.

K.M. genmälde att L.N. periodvis hade bott hos henne, att de pengar han betalat avsett ersättning för bl.a. mat och att L.N. aldrig nämnt något om att betalningarna skulle avse underhåll för deras barn.

Stockholms tingsrätt (2004-02-23, rådmannen Bertil Sundin) förklarade med ändring av kronofogdemyndighetens beslut att hinder mot verkställighet av Gotlands tingsrätts dom förelåg.

I sina skäl uttalade tingsrätten följande: Enligt 3 kap. 21 § utsökningsbalken föreligger hinder mot verkställighet om svaranden visar att han fullgjort sin betalningsskyldighet. I förevarande fall är det ostridigt att svaranden erlagt 16 000 kr i betalning till K.M. och frågan är istället huruvida betalningen avsett den skuld som ligger till grund för den begärda verkställigheten. Enligt allmänna principer om bevisbördans placering gäller att borgenären har bevisbördan för att en erlagd betalning avsett något annat än gäldenärens skuld (se t.ex. Rodhe, Obligationsrätt s. 199 f.). Av 3 kap. 21 § utsökningsbalken framgår att svaranden skall visa att han fullgjort sin betalningsskyldighet. Av bestämmelsen kan däremot inte utläsas att svaranden i ett ärende som det förevarande skall visa att betalning, som ostridigt har erlagts, avsett något annat än hans skuld till sökanden. Vad K.M. anfört gör inte att det kan anses visat att betalningarna avsett något annat än underhållsbidrag. Det får därmed anses föreligga hinder mot verkställighet på grund av betalning, varför överklagandet skall vinna bifall.

K.M. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle förklara att det inte förelåg hinder mot verkställighet.

Svea hovrätt (2004-03-26, hovrättsråden Lars Hesser och Ulla Bergendal samt tf. hovrättsassessorn Ralf Järtelius, referent) instämde i tingsrättens bedömning och avslog överklagandet.

Målnummer ÖÄ 2137-04