RH 2005:20

Tillåtligheten av grupptalan.

G.F. och L.F., ägare av Toftenäs 1:126 i Tjörns kommun, (kärandena) samt ägarna till ytterligare 32 andra fastigheter i Tjörns kommun (gruppen) yrkade vid tingsrätten att NCC AB (NCC) skulle förpliktas att omedelbart utföra avtalad småbåtshamn enligt kontrakt och förplikta NCC att utge vite till kärandena och gruppen med 1 miljon kronor för varje månad som hamnen inte är utförd räknat från dag för lagakraftvunnen dom.

Som grund för sin talan åberopade kärandena och gruppen följande: De har köpt fastigheter av NCC inom fastigheten Toftenäs 1:118 i Tjörns kommun. I kontrakten med NCC avseende respektive fastighet ingick andel i småbåtshamn att utföras på totalentreprenad. Småbåtshamnen fungerar inte, då fast vågbrytare inte utförts av NCC.

NCC yrkade att talan skulle avvisas eftersom förutsättningar för grupprättegång inte förelåg.

Göteborgs tingsrätt (2004-06-04, rådmannen Tommy Persson), lämnade yrkandet om avvisning utan bifall på följande skäl.

I 8 § lagen om grupprättegång stadgas att en grupptalan får tas upp till prövning om

1. talan grundas på omständigheter som är gemensamma eller likartade för gruppmedlemmarnas anspråk,

2. en grupprättegång inte framstår som olämplig på grund av att vissa gruppmedlemmars anspråk till sina grunder skiljer sig väsentligt från övriga anspråk,

3. merparten av de anspråk som talan avser inte lika väl kan göras gällande genom talan av gruppmedlemmarna själva,

4. gruppen med hänsyn till storlek, avgränsning och övrigt är lämpligt bestämd samt

5. käranden med hänsyn till sitt intresse i saken, sina ekonomiska förutsättningar att föra en grupptalan och förhållandena i övrigt är lämpad att företräda gruppmedlemmarna i målet.

En grundläggande förutsättning för att grupptalan skall få tas upp till prövning är enligt punkten 1 att rättegången grundas på omständigheter som är gemensamma eller likartade för gruppmedlemmarnas anspråk. Det framgår av stämningsansökan att de förhållanden som anspråken grundar sig på i vart fall är likartade för alla gruppmedlemmar.

Punkten 2 talar om olämpligheten av grupptalan på grund av individuella omständigheter för vissa gruppmedlemmar. Det anges i lagens förarbeten att det finns situationer då grunder och invändningar hänförliga till enskilda gruppmedlemmar avsevärt skulle försvåra genomförandet av en representativ process. Ett sådant fall är att en ersättningstalan t.ex. kan kräva utredning som förutsätter medverkan från den enskilda anspråkshavaren, om inte ersättningen är ostridig eller kan beräknas med hjälp av förhållandevis enkla matematiska formler och dylikt (prop 2001/02:107 s. 44).

NCC har gjort gällande att kärandena har åberopat flera omständigheter som medför att gruppmedlemmarnas talan skiljer sig från varandra och har därvid åberopat kärandenas påståenden om att båtplats i anslutning till huset var en mycket viktig förutsättning, att part tagit del av viss information från en informationsfolder, att NCC inte uppfyllt skyldigheten att samråda med beställaren och att NCC muntligen utfäst att en funktionell småbåtshamn skulle var inkluderad. Enligt NCC innebär detta att dessa förhållanden kan, och rimligen bör, ha varierat från köpare till köpare och att förhör med var och en av köparna samt kanske andra personer kommer att bli nödvändiga. De enskilda gruppmedlemmarna behöver dessutom höras om vad som förevarit vid besiktning och om tidpunkten för reklamation.

Kärandena har härom anfört följande. Varken individuella förutsättningar eller behov av förhör med gruppmedlemmarna föreligger. Den huvudsakliga bevisningen avseende köparnas syften och förutsättningar med att ingå köp- och entreprenadavtalen utgörs av avtalspreliminärer såsom informationsfoldrar, annonser m.m. vilka är samma för samtliga gruppmedlemmar. Eftersom någon representant för de boende inte har beretts tillfälle att närvara vid någon besiktning av hamnanläggningen kan behov av förhör om detta inte föreligga, och inte heller vad gäller tidpunkten för reklamation, då reklamationsfristen i och med att slutbesiktning inte skett inte har börjat löpa ännu.

Enligt tingsrättens mening framstår det inte som troligt att samtliga gruppmedlemmar skulle behöva höras och agera i rättegången. Det ligger i sakens natur att vissa individuella omständigheter i princip alltid kommer att föreligga vid en grupptalan. Det väsentliga är istället huruvida dessa är så pass avvikande från varandra och har sådan betydelse för målet att grupptalan framstår som olämplig. Vad som framkommit om individuella omständigheter utgör inte skäl att anse talan som olämplig på grund därav.

Punkten 3 innebär att en prövning av huruvida grupptalan är bästa processalternativet skall göras. Vid bedömningen skall en jämförelse göras med andra processvägar - individuell talan för varje gruppmedlem, kumulation eller pilotmål. Grupptalan bör tillåtas endast om man därigenom når ett bättre rättsskydd eller samma rättsskydd men till en lägre kostnad och mindre besvär än vid andra taleformer. Jämförelse kan endast göras med sådan talan som framstår som realistisk i det enskilda fallet. När det gäller pilotmålen får bl.a. motpartens förväntade inställning till metoden och vilja att gentemot övriga gruppmedlemmar frivilligt rättta sig efter en ogynnsam dom därför betydelse. Hänsyn skall också tas till vilka utsikter det finns att istället samla in fullmakter från gruppmedlemmarna och processa som ombud för deras räkning. Vid bedömningen enligt denna punkt skall också vägas in förekomsten av individuella tvistefrågor, eftersom dessa antas komplicera en grupprättegång. Visserligen anses förekomsten av sådana inte utgöra något absolut hinder mot en grupptalan, men om det förutsätts att de enskilda anspråkshavarna skall uppträda i rättegången kan grupptalan endast undantagsvis anses vara det bästa processalternativet (prop 2001/02:107 s. 46 och 144-145).

NCC har gjort gällande bl.a. att pilotmålsmodellen i detta fall skulle vara överlägsen grupptalan ur processekonomisk synvinkel samt pekat på det faktum att samtliga gruppmedlemmar i målet har lämnat fullmakt, vilket enligt bolaget visar att de är beredda att processa själva rörande sitt påstådda anspråk.

Kärandena har ifråga om pilotmål bl.a. anfört att det med tanke på NCC:s inställning i processen inte finns någon anledning att vänta sig att NCC skulle erkänna rättsverkan i de övriga fallen. Kärandena har också uppgett att anledningen till att fullmakter utfärdats är att detta underlättar advokatbyråns administration avseende vilka fastighetsägare gruppen består av, och inte bör tillmätas någon betydelse.

Tingsrätten gör i denna del följande bedömning. Jämförelsen med pilotmål, individuell talan eller kumulation får göras mot bakgrund av att tingsrätten gjort bedömningen att det inte finns individuella omständigheter i den omfattning som NCC påstår och att något behov av att hålla förhör med alla gruppmedlemmar inte ter sig som särskilt troligt. Med utgångspunkt häri framstår grupptalan ur processekonomisk synvinkel som ett bättre alternativ än individuell talan. Det förhållandet att fullmakter från samtliga gruppmedlemmar har getts in i målet, kan inte utan vidare tas till intäkt för att dessa varit beredda att föra egen talan. När det gäller pilotmålsmodellen kan i vart fall inte uteslutas att denna inte skulle utgöra något reellt alternativ i förevarande fall. Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att grupptalan utgör den lämpligaste processformen i detta fall.

När det gäller kraven i punkterna 4 och 5 avseende lämpligheten av bestämningen av gruppen respektive av kärandena, kan konstateras att gruppen är tydligt och konkret angiven samt att det inte framkommit något som tyder på att käranden har intressen stridande mot gruppmedlemmarnas. Tingsrätten anser därför att även dessa kriterier är uppfyllda.

På grund av det anförda anser tingsrätten att förutsättningarna för att handlägga talan som en grupprättegång är uppfyllda. Yrkandet om avvisning lämnas därför utan bifall.

NCC överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle avvisa kärandenas talan.

Hovrätten för Västra Sverige (2004-10-06, hovrättsråden Claes Lindskog, Anne-Marie Krantz Westerberg, referent, och Pär Zelano) avslog överklagandet.

Målnummer Ö 3408-04