RH 2005:44

I ärende om verkställighet av dom avseende underhållsbidrag har gäldenären invänt att betalning har skett. Hinder mot verkställighet har ansetts föreligga.

I ansökan hos kronfogdemyndigheten begärde M.T.E. verkställighet mot L.H. för skulder avseende underhållsbidrag. Som exekutionstitel åberopades en dom från Mora tingsrätt den 20 januari 1993.

L.H. gjorde hos kronofogdemyndigheten invändning mot verkställighet enligt 3 kap. 21 § utsökningsbalken, varpå kronofogdemyndigheten beslutade att invändningen skulle lämnas utan avseende.

tingsrätten

L.H. överklagade kronofogdemyndighetens beslut till tingsrätten. L.H. anförde att han erlagt betalning till M.T.E. samt att han även gett sonen A. gåvor. Som bevisning åberopade L.H. kvitton på insättningar på M.T.E:s bankkonto samt kontoutdrag.

Falu tingsrätt (2005-10-06, rådmannen Hans Holback) förklarade att hinder mot verkställighet inte förelåg. I sina skäl uttalade tingsrätten följande. Rätten har i verkställningsärendet enbart att ta ställning till sådana förhållanden som enligt 3 kap. 21 § utsökningsbalken kan utgöra hinder mot verkställighet av domen om underhållsbidrag. L.H. har att styrka sitt påstående att han har betalat den del av underhållsbidraget som ansökan avser. Tingsrätten finner att de av L.H. åberopade kvittona eller vad han i övrigt anfört inte styrker att han fullgjort sin betalningsförpliktelse enligt domen. Han har inte heller påvisat något annat särskilt hinder mot verkställighet. Kronofogdemyndighetens beslut att verkställigheten skall fortgå är därför riktigt.

L.H. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle förklara att hinder mot verkställighet förelåg. Han angav grunder i enlighet med vad han anfört i tingsrätten samt åberopade kvitton på insättningar på M.T.E:s bankkonto under år 2004 och år 2005 som skriftlig bevisning.

M.T.E. bestred ändring och anförde att de insättningar på hennes bankkonto som L.H. gjort var presenter till sonen A.

Svea hovrätt (2005-11-04, hovrättslagmannen Ann-Christine Zachrisson samt hovrättsråden Per Olding och Bertil Ahnborg, referent) meddelade prövningstillstånd och förklarade att Mora tingsrätts dom den 20 januari 1993 inte får verkställas såvitt avser underhållsbidrag för år 2004 och 2005. Som skäl för beslutet uttalade hovrätten följande.

Enligt 3 kap. 21 § utsökningsbalken föreligger hinder mot verkställighet om svaranden visar att han fullgjort den betalningsskyldighet som ansökan om verkställighet avser. I förevarande mål är det ostridigt att L.H. betalat 16 900 kr till M.T.E. genom sju insättningar på hennes bankkonto under perioden februari 2004 - maj 2005. Insättningarna har fördelat sig enligt följande: 900 kr den 11 februari 2004, 1 000 kr den 10 maj 2004, 3 000 kr den 26 juli 2004, 1 000 kr den 30 augusti 2004, 6 000 kr den 10 november 2004, 1 000 kr den 7 januari 2005 och 4 000 kr den 12 maj 2005. L.H. har hävdat att betalningarna avsett aktuellt underhållsbidrag. M.T.E. har mot detta hävdat att betalningarna i stället utgjort gåvor från L.H. till sonen A. L.H. har vidare obestritt anfört att han under år 2004 har givit A. gåvor i form av kläder och resor m.m. till ett sammanlagt värde av ca 18 000 kr.

Mot L.H:s påstående att betalningarna avsett underhållsbidrag talar det faktum att insättningarna inte skett månadsvis med lika stora belopp varje gång. Det sammanlagda beloppet som L.H. har betalat stämmer emellertid i huvudsak överens med M.T.E:s sammanlagda krav mot honom. Insättningarna har vidare skett med viss regelbundenhet under den period som fordran hänför sig till. Detta talar å andra sidan för att betalningarna avsett underhållsbidrag. Det totala beloppets storlek samt den omständigheten att betalningarna inte skett direkt till A. utan till M.T.E., talar vidare mot att insättningarna skulle vara gåvor till A. M.T.E. har inte heller på något sätt klargjort varför L.H. skulle ge gåvor till A. genom insättningar på hennes konto. Att L.H. under aktuell tidsperiod ostridigt, och utan M.T.E:s förmedling, givit A. gåvor bl.a. i form av resor talar också emot M.T.E:s påstående att L.H. skulle ha skänkt A. nästan 17 000 kr ytterligare i kontanter.

Vid en samlad bedömning finner hovrätten därför att L.H. har visat att han har fullgjort sin betalningsskyldighet. Hinder mot verkställighet föreligger därför.

Målnummer ÖÄ 7908-05